Milostivé léto pomůže dlužníkům s exekucemi

Výstřižek

Díky novele zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), jehož součástí je také tzv. milostivé léto, se mohou dlužníci v období od 28. října do 28. ledna za výhodnějších podmínek zbavit exekucí u dluhů vůči veřejné správě (stát, kraje, města, obce a jejich organizace). V případě dotazů kontaktujte svého exekutora.

Cílem přijaté právní úpravy je především jednorázová nabídka reálné pomoci odpovědným dlužníkům a současně podpora motivace dluh zaplatit a zbavit se stávající praxe, která vede dlužníky do dluhových pastí. Pozor, milostivé léto se týká pouze dluhů vymáhaných v exekučním řízení prostřednictvím soudních exekutorů.

Podmínky pro využití možnosti „milostivého léta“

1. Podmínkou zvýhodnění je úhrada celé jistiny původního dluhu a paušálních nákladů exekučního řízení ve výši 750 Kč (resp. 907,50 Kč s DPH) v zákonem stanovené lhůtě (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022) a probíhající exekuční řízení zahájené před účinností zákona.

2. Podstatou výhodnějšího splacení je upuštění od příslušenství pohledávky (exekuční náklady, úroky, pokuty, poplatky za nesplacení) a úhrada pouze paušální částky, u které se předpokládá, že je nižší než příslušenství pohledávky.

3. Zvýhodněný postup platí pouze pro dlužníky fyzické osoby ve vztahu k veřejnoprávním oprávněným osobám, které jsou v zákoně vyjmenovány. Jedná se o Českou republiku, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace těchto subjektů, ústavy a obecně prospěšné společnosti založené státem nebo územním samosprávným celkem a další právnické osoby s většinovou majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Dále jde o zdravotní pojišťovny, Český rozhlas a Českou televizi.

4. V případech, kdy již byla jistina splacena a dlužník hradí pouze náklady řízení lze k tomuto kroku přistoupit v případě, že bylo na nákladech řízení již uhrazeno 750 Kč (resp. 907,50 Kč s DPH).

5. Tuto možnost mohou využít dlužníci i bez souhlasu oprávněné osoby (věřitele).

milostive leto

Vytvořeno 1.11.2021 13:50:16 | přečteno 164x | v.dokoupil