V Moravské Třebové vyroste obchodní centrum Kaufland

jihozapad

Příprava výstavby obchodního centra na jihozápadním okraji města je první fází komplexního projektu, který do budoucna počítá také se vznikem šesti bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných domů, spolu se zelení a technickou a dopravní infrastrukturou.

Jednání s developerem a investorem pokračují, příprava lokality Jihozápad pokročila do další fáze. Finálním investorem a pronajímatelem celého retail parku bude společnost RENT Group s.r.o., se kterou již máme uzavřenou plánovací smlouvu. Nově jsme také uzavřeli dodatek k budoucí kupní smlouvě, který investora zavazuje k vybudování dopravní infrastruktury a inženýrských sítí pro budoucí obchodní centrum, jehož provozovatelem bude Kaufland Česká republika. S přenesením povinnosti vybudování infrastruktury a sítí z města na investora je spojeno také snížení kupní ceny za pozemky města. V rámci koordinace postupu výstavby technické infrastruktury předpokládáme propojení nově vybudovaného území minimálně s ulicí Dr. Janského. Tím bude připraveno území pro budoucí výstavbu bytových a rodinných řadových domů v této lokalitě. Aktuálně pokračuje nezbytná projektová příprava pro budoucí stavbu obchodního centra. Na posledním jednání investor deklaroval termín dokončení a otevření nového obchodního centra na jaře 2023 ,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Realizace projektu Jihozápad je navržená podle jednotlivých etap. První fází bude příprava inženýrských sítí pro obchodní centrum Kaufland (plochy pro budoucí komunikace, provedení splaškové a dešťové kanalizace, vodovodního řadu, provedení plynovodu, odstranění vrchního vedení VN a jeho náhrada podzemním vedením atd.). Napojení lokality na dopravní infrastrukturu města je navrženo prostřednictvím okružní křižovatky v místě křížení ulic Jiráskova a Svitavská. Od okružní křižovatky je navržena komunikace o šířce 7 m, na kterou navazují kolmá stání kombinovaná s oboustrannou alejí vzrostlých stromů. Chodník bude veden od ul. Západní k ukončení nové komunikace jižně od obchodního centra. Definitivní řešení dešťových vod v území je zajištěno pomocí soustavy tří suchých retenčních nádrží v severní části údolí, jež navazuje dále na Údolní ulici.

Navržené obchodní centrum se skládá ze tří částí. První částí je hypermarket s prodejem převážně potravinářského a částečně nepotravinářského zboží. Tato část je umístěna na severozápadě obchodního centra. Druhou částí je retail s 5 obchodními jednotkami a parkovacím stáním pro automobily. Obchodní centrum dále zahrnuje technickou infrastrukturu a zeleň včetně připojení pro rezervní plochu.

Vytvořeno 22.6.2021 11:30:58 - aktualizováno 10.8.2021 15:37:31 | přečteno 5078x | v.dokoupil