Legislativa

Přehled krizové a ostatní související legislativy

Obecná legislativa

 • č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • č.2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • č.110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Oborová legislativa

Oblast integrovaného záchranného systému

 • č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • č.463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
 • č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

Oblast krizového managementu

 • č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č.36/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • č.347/2005 změna zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
 • č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy

 • č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zá­konů
 • č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

Oblast obrany

 • č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky
 • č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky
 • č.280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
 • č.139/2017 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu
 • č.585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Oblast utajovaných informací

 • č.412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • č.522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • č.523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
 • č.432/2011 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
 • č.525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
 • č.405/2011 Sb., Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
 • č.363/2011 Sb., Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
 • č.528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
 • č.529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Oblast životního prostředí

 • č.18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
 • č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • č.254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
Vytvořeno 23.1.2014 8:29:36 | přečteno 1096x | ernest