Orgány krizového řízení

Orgány krizového řízení představují zákonem jmenované orgány veřejné správy (státní správy a samosprávy), předurčené k řešení krizových situací, které mohou vzniknout na území České republiky. Dle „zákona o krizovém řízení“ hlava II, díl 1 – 7 se za orgány krizového řízení považují: vláda ČR, ministerstva a jiné správní úřady, Česká národní banka, orgány kraje a ostatní orgány s územní působností a orgány obce. Orgány kraje a orgány obce v souladu se zákonem k plnění úkolů krizového řízení si vytvářejí :

 • bezpečnostní rady jako koordinační orgány pro přípravu na krizové situace
 • krizové štáby jako poradní pracovní orgány řešení krizových situací

Základními orgány krizového řízení města Moravská Třebová jsou:

 • Starosta
 • Městský úřad
 • Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Moravská Třebová
 • Krizový štáb obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

1.) Působnosti orgánů krizového řízení

1.1.) Orgány obce

1.1.1.) Obecní úřad (Městský úřad Moravská Třebová)

 • organizuje přípravu obce na krizové situace,
 • rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde o obec určenou podle § 15 odst. 4 písm. a), v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu obce (§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce,
 • poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje,
 • shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob,
 • podílí se na zajištění veřejného pořádku,
 • plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení,
 • seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravovanými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

1.1.2. Starosta obce

odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených MV ČR.

V době krizového stavu starosta obce:

 • zabezpečuje varování osob, nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
 • je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci,
 • plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje,
 • zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.

2. Koordinační, přípravné a pracovní orgány krizového řízení

2.1. Bezpečnostní rada obce (Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Moravská Třebová)

Je koordinačním orgánem obce pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady obce je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.

** Obsah činnosti bezpečnostní rady určené obce **

Bezpečnostní rada určené obce projednává:

a) zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně návrhů opatření,
b) rozpracování úkolů krizového plánu kraje, uložených hasičským záchranným sborem kraje,
c) roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování,
d) plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,
e) zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému umístěných ve správním obvodu určené obce,
f) návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,
g) informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce,
h) způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
i) způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,
j) zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
k) vnější havarijní plán a

l) podmínky nouzového přežití obyvatelstva.

2.2. Krizový štáb obce (Krizový štáb obce s rozšířenou působností Moravská Třebová) Je pracovním orgánem starosty obce, který jej svolává a používá:

 • při řešení krizové situace a ke zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany ČR a za válečného stavu
 • při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou obce s rozšířenou působností v souvislosti s řešením mimořádné události
 • při taktických a prověřovacích cvičeních organizovaných k ověření činností podle písm. a) nebo b), které nařídí k tomu oprávněná osoba
Vytvořeno 23.1.2014 8:30:24 | přečteno 1739x | ernest