Cena města Moravská Třebová

Cena města Moravské Třebové je udělována počínaje rokem 2009 a to fyzické osobě za mimořádnou činnost v určitém roce, ale také za dlouhodobou činnost, aktivitu v nejrůznějších oblastech, která významně přispěla k rozvoji města Moravská Třebová a života jeho obyvatel. Cena města se uděluje vždy v prvním pololetí, následujícím po roce, za který byl předložen návrh na udělení ceny.  Ačkoliv byla tato možnost využita jen ojediněle, cenu lze udělit i více osobnostem současně.

Cenu města uděluje zastupitelstvo města a to rozhodnutím ve formě usnesení. O tom, jak bude vypadat předání ceny, je rozhodnuto po konzultaci s oceněným, v souladu s jeho návrhem. Je dobrým zvykem předávat ocenění za účasti veřejnosti a slavnostně, nejčastěji v budově muzea nebo na zámku. Důstojný průběh měla však i méně formální předání v rámci jednání zastupitelstva nebo komorní setkání nositele ocenění s představiteli města na radnici.

Postup pro udělení je formalizován vnitřním předpisem ikona souboruPravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová.

Seznam udělených cen města:

2022 - Ludmila Koláčková 
2021 - Lubomír Grepl
2020 - Irena Kuncová
2019 - Ing. Alois Bílek
2018 - P. Pavel Šebestián Smrčina, OFM
2017 - PhDr. František Matoušek
2016 - Karel Metyš, JUDr. Ing. Jan Vermousek
2015 - Ing. Jan Škoda
2014 - František Zelený
2013 - PaedDr. Marie Blažková
2012 - Miloslav Kužílek
2011 - Rudolf Mánek
2010 - Jan Mauler
2009 - Ing. Josef Schneeweiss
2008 - PhDr. Jana Martínková

Cenu za rok 2022 udělilo zastupitelstvo města dne 15. května 2023 paní Ludmile Koláčkové 

Město Moravská Třebová uděluje Cenu města za rok 2022 paní Ludmile Koláčkové za celoživotní přínos v oblasti kultury a vzdělávání. Paní Koláčková téměř čtvrt století (1990 – 2013) řídila Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Je autorkou ankety o nejoblíbenějšího moravskotřebovského pedagoga „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád“. Ankety, díky níž jsou vyhlašování a oceňováni učitelé ve městě již více než třicet let. Desítky let působí také v  Klubu českých turistů, kde se podílí na akcích pro veřejnost jako je například Vandr skrz Maló Hanó či Bojíte se strašidel. Stovkám občanů jménem Města Moravská Třebová gratulovala k životním jubileům. Její práce pro Komisi Sbor pro občanské záležitosti, stejně jako v Komisi zdravé město nebo v minulosti též Komisi pro výchovu a vzdělávání je pro Město a jeho občany přínosem.

cena města Koláčková.jpg
Foto: archiv města, předání ceny v Městské knihovně Ladislava z Boskovic v červenci 2023 (zleva: Ing. Václav Dokoupil, místostarosta, Ludmila Koláčková, Ing. Pavel Charvát, místostarosta) 

Nominováni byli také: 
 • PaedDr. Hana Horská - za pedagogickou činnost a výtvarnou tvorbu
 • Pavel Machálek - za organizaci kulturních akcí ve městě Moravská Třebová
 • Ing. Stanislav Zemánek - za dlouholetou a kvalitní práci pro město Moravská Třebová v pozici tajemníka městského úřadu

Cenu za rok 2021 udělilo zastupitelstvo města dne 28. března 2022 panu Lubomírovi Greplovi

Město Moravská Třebová uděluje Cenu města za rok 2021 panu Lubomíru Greplovi za dlouholetou práci s moravskotřebovskou mládeží, propagaci skautingu a šíření dobrého jména města Moravská Třebová. Lubomír Grepl je od roku 2000 vedoucím střediska Junák-český skaut středisko Moravská Třebová. Za více než padesát let jeho působení na tábořišti Kvíčalka šíří skautskou myšlenku, ale především tvoří pevné a přátelské vztahy. Tábořištěm Kvíčalka prošly stovky, možná tisíce mladých lidí. Všichni mají jedno společné, každý z nich ví, kdo je to Darzí. Pro mnohé Darzí byl a je druhým otcem. Tím, kdo jim dal poprvé sekerku do ruky, přispěl dobrou radou, nebo i napomenul a dal radu do života, když to bylo potřeba.

IMG 8247
Foto: archiv města, předání ceny na skautském tábořišti Kvíčalka v květnu 2022 (zleva: Ing. Miloš Mička, starosta, Lubomír Grepl a Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města)

Nominováni byli také:

 • Magdalena Bazalová-Carter - za vědecký přínos v oblasti léčby rakoviny
 • Doc. Mgr. Lukáš Trantírek PhD. - za vědeckou práci ve vývoji léčiv
 • PaedDr. Hana Horská - za pedagogickou činnost a výtvarnou tvorbu
 • Karel Roušar - za propagaci zdravého životního stylu a inspiraci pro mládež

Cenu za rok 2020 udělilo zastupitelstvo města dne 29. března 2021 paní Ireně Kuncové

Město Moravská Třebová uděluje Cenu města za rok 2020 paní Ireně Kuncové za zachování hřebečské kultury v Moravské Třebové. Je iniciátorkou Společnosti česko-německého porozumění Waltera Hansela z. s. a vedoucí Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z. s. Značnou část svého života zasvětila shromažďování materiálů o regionálních zvycích, tradicích a historických kořenech regionu Hřebečska. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s městem Moravská Třebová v oblasti vztahů s partnerským městem Staufenberg a podílí se na mezinárodní komunikaci města. Pro mnohé je symbolem kultury města Moravská Třebová.

A7306663
Foto: archiv města, předání ceny na nádvoří zámku v září 2021 (zleva: Irena Kuncová a Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města)

Nominováni byli také:

 • MVDr. Ivo Švec - za veterinární službu a péči o domácí mazlíčky
 • Pavel Machálek - za organizaci kulturních akcí ve městě Moravská Třebová

Cenu za rok 2019 udělilo zastupitelstvo města dne 4. května 2020 panu Ing. Aloisi Bílkovi

Město Moravská Třebová uděluje Cenu města za rok 2019 panu Ing. Aloisi Bílkovi za dlouhodobé vykonávání záslužné činnosti v oblasti kultury, sportu a zdravého životního stylu. Jako nejstarší závodník se pravidelně účastní běžeckého závodu Dětřichovský memoriál, čímž inspiruje a motivuje ke sportu napříč generacemi. Celoživotní vztah k tanci spojil s pořádáním tanečních kurzů pro všechny věkové kategorie a přispívá tak k předávání pravidel společenského chování důležitých pro společnost a mezilidské vztahy. Svou pedagogickou činností i dalšími aktivitami je znám široké veřejnosti a přispívá tak k šíření dobrého jména města Moravská Třebová.

b

Foto: archiv města, předání ceny ve dvoraně muzea v září 2020 (zleva: starosta města Ing. Miloš Mička a Ing. Alois Bílek)

Nominováni byli také:

 • Josef Jílek - za celoživotní práci v bytovém družstvu a rozvoj bytového fondu ve městě
 • Ing. Stanislav Zemánek - za dlouholetou a kvalitní práci pro město Moravská Třebová v pozici tajemníka městského úřadu

Cenu za rok 2018 udělilo zastupitelstvo města dne 29. dubna 2019 P. Pavlovi Šebestiánovi Smrčinovi, OFM

Město Moravská Třebová uděluje Cenu města za rok 2018 P. Pavlovi Šebestiánovi Smrčinovi, OFM za jeho sociální a charitativní činnost, kterou ve městě vykonává od roku 2003. Mimo svých kněžských povinností se zaměřuje především na pomoc lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti. Za dobu své působnosti takto pomohl více než dvěma stovkám osob. Otec Šebestián jim poskytuje ubytování, pečuje o ně a pomáhá jim s návratem do běžného života. Městu Moravská Třebová výrazně pomáhá s problematikou bezdomovectví a omezuje kriminální činnost sociálně slabých občanů. V neposlední řadě pak dává lidem v krizové životní situaci naději a pocit, že jsou přijímáni a že jejich lidská důstojnost zůstala zachována.

cena mesta

Foto: archiv města, předání ceny v zahradě františkánského kláštera v červnu 2019 (zleva: P. Pavel Šebestián Smrčina OFM a starosta města Ing. Tomáš Kolkop)

Nominováni byli také:

 • Lubomír Grepl - za dlouholetou práci v organizaci Junák-český skaut, středisko Moravská Třebová
 • Ing. Stanislav Zemánek - za dlouholetou a kvalitní práci pro město Moravská Třebová v pozici tajemníka městského úřadu

Cenu za rok 2017 udělilo zastupitelstvo města dne 15. května 2018 PhDr. Františku Matouškovi

Město Moravská Třebová uděluje Cenu města v roce 2017 PhDr. Františku Matouškovi za dlouhodobé vykonávání záslužné činnosti v oblasti propagaci města, a to jak jeho historie, tak i jeho současnosti. Od doby vzniku Univerzity třetího věku je každoročním lektorem v oblasti historie a literatury. Již mnoho let se aktivně účastní organizování a propagace výstavy „Moravská Třebová, jak ji neznáme“. Je dlouhodobým vystavovatelem fotografií, jimiž dokumentuje změny tváře města v průběhu času. Úspěšně se ujal úkolu doplnění kroniky města Moravská Třebová za období 1971-1976 a 1987-1989. V Moravskotřebovském zpravodaji zajišťuje každý měsíc celou sportovní část vydání.

František Matoušek
Foto: archiv města, předání ceny v obřadní síni radnice v květnu 2018 (zleva: starosta města JUDr. Miloš Izák, PhDr. František Matoušek, místostarosta města Ing. Pavel Brettschneider a místostarosta města Ing. Václav Mačát)

Nominováni byli také:

 • P. Šebestián Pavel Smrčina - za pomoc lidem v sociální nouzi
 • Jaroslav Strouhal - za vydavatelskou a novinářskou činnost

Cenu za rok 2016 udělilo zastupitelstvo města dne 24. dubna 2017 Karlu Metyšovi a JUDr. Ing. Janu Vermouskovi

Poprvé v historii ceny města byly v roce 2017 oceněny dvě osobnosti – a to v souladu s názorem komise pro udělení Ceny města za rok 2016, který akceptovala svým doporučením rada města. Všemi zúčastněnými byly vysoce hodnoceny obě nominované osobnosti.

Ing. Karel Metyš významně přispěl k rozvoji občanské společnosti. Aktivně bojoval za svobodu proti totalitě, což mu na začátku padesátých let ještě jako mladistvému vyneslo vězení. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se podílel na obnově skautského hnutí a výchově mládeže. Přispěl rovněž k rozvoji pěší, vodní i zimní turistiky v Moravské Třebové. Na začátku devadesátých let se jako první polistopadový starosta města zasloužil o obnovu svobodných poměrů a návrat společnosti k demokracii. Podporoval obnovu kontaktů s bývalými německými obyvateli města.

JUDr. Ing. Jan Vermousek je veřejnosti znám (vedle svého dlouholetého působení v advokátní praxi) jako výborný fotograf, který dokumentuje více než 20 let akce ve městě. Své fotografie opakovaně vystavoval i na výstavě „Moravská Třebová jak ji neznáme“, kde patřily k ohodnoceným snímkům. J. Vermousek je aktivním členem Komise památkové péče rady města, zakládajícím členem Klubu přátel díla ak. malíře Františka Strážnického (Jan Vermousek se stal už třetím oceněným z tohoto čtyřčlenného uskupení) a jedním z iniciátorů vzniku stálé galerie Fr. Strážnického. Podílel se na zpracování katalogu tohoto malíře. Pro rok 2017 při příležitosti výročí 760 let města Moravské Třebové se významně podílel na přípravě kalendáře s motivy obrazů Fr. Strážnického. V letech 1990 až 1991 působil jako místostarosta města Moravská Třebová a poté dlouhodobě jako právník s městem spolupracoval. Cena byla udělena také při příležitosti významného životního jubilea JUDr. Ing. Jana Vermouska.

Vemousek, obrázek se otevře v novém okně

Foto: archiv města, předání ceny v obřadní síni radnice v dubnu 2017 (zleva: místostarosta Ing. Václav Mačát, Karel Metyš, starosta JUDr. Miloš Izák, JUDr. Ing. Jan Vermousek a místostarosta Ing. Pavel Brettschneider)

Pan Ing. Karel Metyš a pan JUDR. Ing. Jan Vermousek byli jedinými nominovanými za rok 2016

Cenu za rok 2015 udělilo zastupitelstvo města dne 14. března 2016 Ing. Janu Škodovi 

Cena města Moravská Třebová za rok 2015 byla udělena Ing. Janu Škodovi (zemřel r. 2016) zejména za dlouhodobou a obětavou práci při sportovní výchově mládeže.
Jan Škoda reprezentoval TJ Slovan, patřil v letech 1948 – 1958 mezi českou boxerskou špičku. Byl třikrát mistrem Moravy. Věnoval se i jiným druhům sportu – např. volejbalu, tenisu ale i tzv. technickým sportům. Především však 15 let působil jako trenér mládeže pro biatlon a střelbu, souběžně působil v Českém rybářském svazu.
V nominaci, kterou podala (jen pro účel návrhu vzniknuvší) skupina navrhovatelů, zazněl i odkaz na přínosné výsledky projekční práce této významné osobnosti. Zdůrazněna byla skutečnost, že Ing. Jan Škoda projektoval rozhlednu Pastýřka, která byla slavnostně otevřena v červenci 2009 a postupně se stala neoddělitelnou součástí našeho města.

cm2015, obrázek se otevře v novém okně
Foto: archiv města, předání ceny v sále Základní umělecké školy na zámku v dubnu 2016 (zprava: Ing. J. Škoda, starosta JUDr. M. Izák, místostarosta Ing. V. Mačát)

Nominováni byli také:

 • Ludmila Koláčková

Cenu za rok 2014 udělilo zastupitelstvo města dne 27. dubna 2015 Františku Zelenému 

Pan František Zelený patří mezi významné osobnosti našeho města a plně si zaslouží Cenu města za dlouholeté zásluhy především v oblasti kultury.
Ocenění pana Fr. Zeleného bylo navrženo za významnou práci v Klubu přátel díla ak. malíře Františka Strážnického, za publikační činnost v tomto uskupení a také za další aktivity v oblasti hudební, kterými mnohokrát potěšil příznivce hudby a tance nejen v Moravské Třebové.  Pan František Zelený byl nominován za dlouhodobou hudební činnost jazzového orchestru, ve kterém působil v době nominace a řadu let poté jako kapelník, v neposlední řadě pak za pořádání koncertů jazzové a dechové hudby ve městě Moravská Třebová a regionu.

cm2014, obrázek se otevře v novém okně
Foto: archiv města, cenu předává Fr. Zelenému (vlevo) starosta JUDr. Miloš Izák

Pan František Zelený byl jediným nominovaným za rok 2014.

Cenu za rok 2013 udělilo zastupitelstvo města dne 14. dubna 2014 PaedDr. Marii Blažkové 

PaedDr. Marie Blažková se právem zařadila mezi osobnosti Moravské Třebové z oblasti veřejného života. Stála u zrodu vzdělávání seniorů, které trvalo v době ocenění více než 10 let. Vzdělávání seniorů se postupně stalo nedílnou součástí aktivit města Moravská Třebová a v roce 2013 dalo vzniknout sdružení „Moravskotřebovská univerzita třetího věku“. Kromě této aktivity stála paní Marie Blažková u nastartování projektu „Zdravé město“, který se svým významem neomezuje pouze na určitou věkovou skupinu obyvatel města, ale je otevřen všem občanům. Marie Blažková byla rovněž u zrodu Centra volného času, v době ocenění organizační složky města, která nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež. Aktivně se podílela na vzniku činnosti a reprezentaci města v pohybové disciplíně mažoretky. 

blažková, obrázek se otevře v novém okně

Foto: archiv města, cenu předává PaedDr. Marii Blažkové starosta JUDr. Miloš Izák

Nominováni byli také:

 • Ing. Karel Metyš
 • Ing. Jan Škoda
 • Ing. Alois Bílek
 • Ludmila Koláčková
 • Irena Kuncová

Cenu za rok 2012 udělilo zastupitelstvo města dne 15. dubna 2013 Miloslavu Kužílkovi

Cena byla panu M. Kužílkovi udělena zejména za dlouholetou činnost v Komisi památkové péče, jejímž předsedou se stal roku 1995.
M. Kužílek se opakovaně podílel na přípravě a realizaci fotosoutěže „Moravská Třebová, jak ji neznáme“. Dlouhodobě prezentoval veřejnosti své poznatky o historii Moravské Třebové formou přednášek, besed a komentovaných prohlídek historických památek. Přednášel na Univerzitě třetího věku, přispíval do regionálního tisku. Byl u zrodu projektu „Cesta od renesance k baroku“ a podílel se na jeho realizaci.
Je na místě zdůraznit, že v aktivitách, které byly důvodem jeho nominace, pokračoval v roce udělení ceny města i v letech následujících.
Cena byla udělena také při příležitosti významného životního jubilea pana Miloslava Kužílka.

Kužílek, obrázek se otevře v novém okně

Foto: František Matoušek, cenu předává Miloslavu Kužílkovi starosta JUDr. Miloš Izák

Pan Miloslav Kužílek byl jediným nominovaným za rok 2012.

Cenu za rok 2011 udělilo zastupitelstvo města dne 16. dubna 2012 Rudolfu Mánkovi

Rudolf Mánek (zemřel r. 2015) byl známou osobností v oblasti hudební kultury i veřejného života. Znali jsme ho jako dlouholetého předsedu Kruhu přátel hudby v Moravské Třebové, který s neobyčejným entusiasmem a obětavostí organizoval koncerty vážné hudby. Jeho zásluhou koncertovali v Moravské Třebové přední interpreti a hudební tělesa a město se tak dostávalo do povědomí zájemců o vážnou hudbu, ale i široké kulturní veřejnosti. Příležitost dostávali i mladí absolventi uměleckých škol, často vystupovali moravskotřebovští rodáci. Sám také jako aktivní houslista svými vystoupeními na různých kulturních a společenských akcích přispěl k popularizaci vážné hudby.

Cena mu byla právem udělena za dlouholeté zásluhy především na poli kulturního a společenského života města, s důrazem na propagaci vážné hudby.

cm2011, obrázek se otevře v novém okně
Foto: archiv města, cenu předává R. Mánkovi (vlevo) místostarosta Ing. V. Mačát

Nominováni byli také:
 • PaedDr. Marie Blažková, za aktivity: Moravskotřebovská univerzita III. věku, Zdravé město Moravská Třebová, mažoretky
 • Michael Havlík, jako pořadatel Moravskotřebovských vícebojů v atletice a zakladatel Atletického klubu Moravská Třebová

Cenu za rok 2010 udělilo zastupitelstvo města dne 18. dubna 2011 Janu Maulerovi 

Osobností roku 2010 se stal známý umělecký tiskař a významný fotograf, který se dlouhodobě intenzivně zajímal o krásy Moravské Třebové. Nominován byl jednotlivci, Komisí památkové péče, Klubem přátel výtvarného umění i Českým zahrádkářským svazem v Moravské Třebové, což svědčí o jeho všestrannosti a o jeho aktivním přístupu k dění ve městě.

Jan Maulerbyl nominován zejména za svůj přínos městu v oblasti umělecké, ať už jako autor uměleckých děl nebo spolupořadatel různých kulturně zaměřených akcí. Výrazně se podílel na organizaci výstav fotografií „Moravská Třebová, jak ji neznáme“. 

Byl oceněn za významný přínos k uchování a rozvoji kulturního dědictví Moravské Třebové, za dlouhodobou aktivní práci v oblasti ochrany a dokumentace památek a prezentaci výtvarného umění, za vynikající výsledky v práci uměleckého tiskaře, které přispěly k dobré pověsti a popularitě města.

cm2010, obrázek se otevře v novém okně
Foto: archiv města, předání ceny, J. Maulerovi (vlevo) blahopřál také starosta JUDr. Miloš Izák

Nominováni byli také:

 • Rudolf Zukal – za činnost v oblasti umělecké fotografie, in memoriam
 • Rudolf Mánek – za působení v kulturní oblasti
 • Josef Jílek – za celoživotní práci v bytovém družstevnictví

Cenu za rok 2009 udělilo zastupitelstvo města dne 7. června 2010 Ing. Josefu Schneeweissovi 

Cena města byla udělena panu Ing. Josefu Schneeweissovi především za rozvoj turistiky ve městě. Právem lze říct, že stál u zrodu odboru turistiky Klubu českých turistů v Moravské Třebové -  více než 30 let vykonával funkci jeho předsedy, pracoval i v dalších funkcích na úseku sportu a turistiky. Významně se zasloužil o to, že se každoročně koná Vandr skrz Maló Hanó a Hvězdicová jízda do Javoříčka. Byl jedním ze zakladatelů dětského vodáckého oddílu Čochtani, vedl mládežnický cyklooddíl.

V době nominace i řadu let poté pečoval o obnovu turistického značení v rámci okresu, podílel se na značení cyklotras a úpravách turistických tras.  Připravoval a vedl turistické a cykloturistické akce pro členy KČT i ostatní zájemce o tuto činnost. Měl velký podíl na znovuobnovení rozhledny nad městem. Pomáhal při organizování i dalších akcí města, jako jsou např. výletové hry v rámci Evropských dnů mobility, večerní hry pro děti a podobně.

Schneeweiss, obrázek se otevře v novém okně

Foto: archiv města, cenu předává Ing. Josefu Schneeweissovi (vlevo) starosta JUDr. Miloš Izák a místostarosta Ing. Václav Mačát

Cena byla udělena také při příležitosti významného životního jubilea Ing. J. Schneeweisse.

Nominováni byli také:

 • Ing. Ladislav Pavlík, za vybudování a zahájení provozu první bioplynové stanice na výrobu elektrické energie v Moravské Třebové
 • Jan Mauler, za organizaci výstav významných českých umělců, za svoji uměleckou práci

Cenu za rok 2008 udělilo zastupitelstvo města dne 8. června 2009 PhDr. Janě Martínkové 

PhDr. Jana Martínková (zemřela r. 2015), dlouholetá vedoucí Městského muzea v Moravské Třebové, byla navržena jako první nositelka ceny města v novodobé historii města za mimořádnou aktivitu v oblasti historie a propagace města, také jako dlouhodobá členka Komise památkové péče rady města. Jana Martínková se prezentovala aktuální publicistickou činností prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje a Vlastivědných listů.

Konkrétní dílo, za které byla PhDr. Jana Martínková navržena: návrh, příprava a realizace výstavy „Poklady Moravské Třebové“ v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v době od 30. 9. 2008 do 1. 2. 2009.

Výstava představila historii našeho města a jeho pozoruhodnosti široké veřejnosti na celostátní úrovni. Byla mimořádně úspěšná a přispěla nevídanému zviditelnění městské památkové rezervace v Moravské Třebové.

martínková, obrázek se otevře v novém okně

Foto: Iveta Nádvorníková, cenu PhDr. Janě Martínkové předal starosta RNDr. Josef Ošťádal

Nominováni  byli také:

 • Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
 • Ing. Alois Bílek, vedoucí Bílkovy taneční školy
 • PaedDr. Hana Horská, organizátorka mezinárodní výtvarné soutěže „Pod modrou oblohou“
 • Gita Horčíková, ředitelka oblastní charity a denního stacionáře Domeček
Vytvořeno 30.10.2017 8:48:06 - aktualizováno 20.9.2021 10:34:12 | přečteno 3966x | horackova.pavlina