Možná ohrožení, rizika a krizová opatření

V souladu s § 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. seznamuje Městský úřad Moravská Třebová právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení na území obce s rozšířenou působností Moravská Třebová: 

Možná ohrožení:

V přehledu možných ohrožení mimořádnou událostí je v tabulkové podobě identifikováno 17 mimořádných událostí včetně místa možného výskytu, příčin vzniku, předpokládaných následků a navrhovaných řešení.
ikona souboruPřehled možných ohrožení mimořádnou událostí
ikona souboruSouhrnný přehled možných ohrožení mimořádnou událostí dle jednotlivých obcí

Možná rizika:

V přehledu možných zdrojů rizik je v tabulkové podobě identifikováno všech 22 v České republice identifikovaných krizových situací, pro které příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady zpracovávají typové plány. U každé krizové situace je uvedena lokalita, příčina vzniku, předpoklad vyhlášení krizového stavu, předpokládané následky a přesah z nebo do území jiné obce s rozšířenou působností.
ikona souboruPřehled možných zdrojů rizik

Krizová opatření:

Pro překonání krizových situaci lze při splnění zákonných požadavků požádat hejtmana kraje
o vyhlášení krizového stavu se stanovením krizových opatřeni. Stanovit krizová opatření lze jen taková, která jsou nezbytná pro překonání krizového stavu, a tento nelze vyřešit prostředky jinými!
K tomu se přistupuje jen v krajních případech, protože vyhlášením krizových opatřeni bývají
omezována některá práva a svobody občanů.
Krizová opatřeni jsou:
 • pracovní povinnost
 • pracovní výpomoc
 • povinnost poskytnout věcné prostředky
 • bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb nebo porostů za účelem zmírnění nebo odvracení ohrožení
 • vykonávání peče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci
 • přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízeni a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému a v nezbytném případě také prvků kritické infrastruktury v kraji
 • náhradní způsob rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě u osob postižených krizovou situací, splňujících stanovené podmínky
 • povinnost hlásit přechodnou změnu pobytu osob, tj. opuštěni místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví na dobu delší než 3 dny a nahlášení nového – přechodného místa pobytu
 • evakuace obyvatelstva z vymezených míst nebo území
 • zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území
 • regulační opatření
ikona souboruZpůsob provedení krizových opatření

Vytvořeno 23.1.2014 8:27:50 | přečteno 1448x | ernest