Městská policie

mpmt logo

MĚSTSKÁ POLICIE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Tísňová linka 156 - volba 3

GSM: 604 611 973


PRACOVNÍ DOBA MĚSTSKÉ POLICIE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Pondělí07 - 1919 - 07
Úterý07 - 1919 - 07
Středa07 - 1919 - 07
Čtvrtek07 - 1919 - 07
Pátek07 - 1919 - 07
Sobota07 - 1919 - 07
Neděleneslouží19 -07

Adresa: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 353 156
E-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Web: www.moravskatrebova.cz
DS: fqtb4bs
https://www.facebook.com/MP57101/

Důležitá telefonní čísla

112 JEDNOTNÉ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 HASIČI
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČR

Základní informace

Městská policie Moravská Třebová byla zřízena v rámci samostatné působnosti Města Moravská Třebová v roce 1992. Městská policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.  Byla zřízena ikona souboruvyhláškou vydanou na základě zákona ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. ikona souboru553/1991 Sb., o Obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tuto vyhlášku schválilo městské zastupitelstvo v Města Moravská Třebová dne 28.01.1992. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 23.09.1992 a byla novelizována ikona souboruvyhláškou č 5/2005 a ikona souboruvyhláškou č 6/2005.


Dle zákona ČNR č. ikona souboru553/1991 Sb., o Obecní policii § 3, odst. 1) obecní policii řídí pověřený člen zastupitelstva Jiří Šeda.

Dle zákona ČNR č. ikona souboru553/1991 Sb., o Obecní policii § 3, odst. 2) Zastupitelstvo Města Moravská Třebová pověřilo plněním některých úkolů při řízení obecní policie strážníka Radovana Zobače.

Hlavní úkoly Městské policie Moravská Třebová

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

Grafické rozdělení území města dle okrsků

Okrsky MP MT