Tajemnice

nám. T. G. Masaryka 29, 2. nadzemní podlaží

Činnost tajemnice

  • výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu
  • tvorba koncepce rozvoje a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní správy města jako obce s rozšířenou působností,
  • komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města,
  • koordinace přípravy právních předpisů města, vydávání interních předpisů úřadu 
  • předkládání návrhů radě města na jmenování a případně odvolání vedoucích odborů úřadu 
  • zpracování organizačního řád úřadu a jeho změn, včetně změn organizační struktury úřadu, předložení radě města ke schválení
  • řízení, koordinace a kontrola činnost jednotlivých odborů úřadu, rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory,
  • podepisování rozhodnutí a písemností, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu 
  • odpovědnost za plnění úkolů úřadu v přenesené působnosti vyplývajících ze zvláštních zákonů, instrukcí a směrnic ústředních orgánů, usnesení a opatření vlády, za plnění úkolů uložených mu zastupitelstvem, radou nebo starostou v samostatné působnosti a za plnění dalších úkolů stanovených zákonem, dále za koordinaci chodu vnitřní správy úřadu, za personální práci, odbornou přípravu zaměstnanců a sociální rozvoj, za zkvalitňování řídících, správních a ostatních činností úřadu, za ochranu utajovaných skutečností a osobních údajů osob při plnění úkolů úřadu, dále např. za realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím v činnosti úřadu, za pořizování zápisů o průběhu zasedání zastupitelstva a rady včetně usnesení z jednání rady a jejich zpřístupňování pro veřejnost ad.

Kontakt

JménoFunkceKontaktE-mail

Tajemnice

Mgr. Tereza SísováTajemnice+420 461 353 127
+420 731 180 465
tsisova@mtrebova.cz

Vytvořeno 18.5.2021 9:45:24 | přečteno 179x | marek.nemec