Úsek sociálně právní prevence a sociálně právní ochrany

Přehled hlavních činností oddělení sociálně právní ochrany dětí

  • zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí – zejména sledování nepříznivých vlivů působících na děti, zjišťování jejich příčin, poradenská činnost pro rodiče, budoucí osvojitele a pěstouny, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, podávání návrhů na splnění podmínek osvojení dítěte soudu, rozhodování o umístění do předadopční a předpěstounské péče
  • zabezpečování funkce kolizního opatrovníka v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte, tj. řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých, o určení styku s rodičem, jemuž nebylo dítě svěřeno do péče, o určení a popření otcovství, o zvýšení či snížení výživného o změně příjmení, o osvojení manželem matky, o schválení právních úkonů a v dědickém řízení
  • rozhodování ve věcech výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření
  • podávání podnětů a návrhů soudu na soudní dohled nad nezletilými, na ústavní či ochranou výchovu či její zrušení a na předběžné opatření, je-li ohrožen život, či zdraví dítěte včetně součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí
  • účast při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráce s PČR, státním zastupitelstvím a soudy
  • zabezpečení sociálně-právní ochrany i v mimopracovní době
  • sledování dětí umístěných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních, vydávání souhlasu k pobytu dětí mimo tato ústavní zařízení na základě šetření, zabezpečování nezbytných dokladů pro děti umístěné v ústavní výchově
  • práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež), včetně podávání podnětů k prošetření a trestního oznámení
  • spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové oblasti
Vytvořeno 30.6.2022 9:15:25 | přečteno 1036x | lenka.sedlakova