Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Název povinného subjektu

Město Moravská Třebová

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Právním základem současného postavení města Moravské Třebové je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Město je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Město v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Město dále zabezpečuje přenesený výkon státní správy v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“) prostřednictvím městského úřadu, který je úřadem s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Nadřízeným orgánem při výkonu přenesené působnosti je Krajský úřad Pardubického kraje.
Město Moravská Třebová je spravováno zastupitelstvem města, které má 21 členů. Dalšími orgány města jsou sedmičlenná rada města, starosta a městský úřad.

3. Organizační struktura

Město Moravská Třebová je spravováno zastupitelstvem města, které má 21 členů, dalšími orgány města jsou sedmičlenná rada města, starosta města a městský úřad, v jehož čele stojí tajemník městského úřadu.

Město Moravská Třebová zřídilo příspěvkové organizace:

Město Moravská Třebová založilo společnost s ručením omezeným:

Zastupitelstvo města zřídilo následující výbory:

Rada města zřídila následující komise:


4. Kontaktní spojení
 1. Kontaktní poštovní adresa:

  Městský úřad
  nám. T. G. Masaryka 32/29
  Moravská Třebová, Město
  571 01

 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

  Městský úřad
  nám. T. G. Masaryka 32/29
  Moravská Třebová, Město

  Městský úřad
  ul. Olomoucká 178/2
  Moravská Třebová, Město

 3. Úřední hodiny:

  Občanské informační centrum na ul. Olomoucké č. o. 2:

  • pondělí, středa 08:00 – 17:00
  • úterý, čtvrtek 08:00 – 15:00
  • pátek 08:00 – 14:00

  Odbor Obecní živnostenský úřad, úsek registrací:

  • pondělí 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
  • úterý pouze po dohodě
  • středa 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
  • pátek 08:00 – 11:30, 12:30 – 14:00 hod.

  Odbor dopravy, úsek dopravně-správních agend:

  • pondělí 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
  • úterý pouze po dohodě
  • středa 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
  • pátek 08:00 – 11:30, 12:30 – 14:00 hod.

  Ostatní pracoviště městského úřadu:

  • pondělí, středa 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

 4. Telefonní čísla: viz Kontakty úřadu

 5. Čísla faxu: 461 353 074

 6. Adresa internetové stránky: https://www.moravskatrebova.cz

 7. Adresa e-podatelny: posta@mtrebova.cz

 8. Další elektronické adresy: viz Kontakty úřadu

 9. Datová schránka: fqtb4bs

5. Případné platby lze poukázat na účet
 • 19–1929591/0100 Komerční banka Svitavy
 • 19-1283386349/0800 Česká spořitelna
6. IČO Identifikační číslo povinného subjektu

00277037

7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu

CZ00277037

8. Dokumenty
 1. Seznamy hlavních dokumentů

  Strategické rozvojové dokumenty

 2. Rozpočet

  Hospodaření města

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu městského úřadu, na podatelně městského úřadu nebo na příslušném odboru městského úřadu. Ústně lze podat žádost telefonicky nebo osobně u vedoucích jednotlivých odborů. Elektronicky lze podat žádost na adrese elektronické pošty posta@mtrebova.cz nebo prostřednictvím elektronické podatelny.
Postup při podávání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, v platném znění:

 1. Žádosti o poskytnutí informace (dále jen žádosti) podávají oprávněné subjekty (tj. právnické a fyzické osoby) ústně nebo písemně těm jednotlivým odborům městského úřadu, jejichž působnosti se požadovaná informace týká.
 2. V případě písemných podání jsou žádosti došlé městskému úřadu označeny prezenčním razítkem podatelny a údaji dle spisového řádu, zaevidovány a dále předány odborem vnitřních věcí k projednání a vyřízení příslušnému odboru úřadu.
 3. Pokud je zřejmé, že věc nepatří do působnosti městského úřadu, odbor, který žádost převzal, ji bez dalšího postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo žádost podal a odbor vnitřních věcí.
 4. Příslušný odbor po posouzení žádosti poskytne v písemné formě požadovanou informaci oprávněnému subjektu, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti, případně žadateli sdělí údaje umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace. Pokud existuje zákonem stanovený důvod odepření, povinný subjekt žadateli informaci neposkytne. O této skutečnosti vydá odbor městského úřadu ve lhůtě do 15 dnů rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání.
 5. Za správné a včasné vyřízení žádosti odpovídá vedoucí odboru.
 6. V případě vydaného negativního rozhodnutí, jímž bylo příslušným odborem městského úřadu odepřeno poskytnutí požadované informace, může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, jestliže městský úřad informaci neposkytl či nevydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Odvolání se podává povinnému subjektu (tj. městskému úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat).
 7. Městský úřad se k podanému odvolání vyjádří a postoupí ho nejblíže nadřízenému orgánu, tj. věcně příslušnému orgánu státní správy (krajskému úřadu), pokud odvolateli nevyhoví v plném rozsahu v rámci autoremedury.
 8. Poskytnutí písemných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je podmíněno úhradou nákladů dle Ceníku služeb a úkonů.

Poskytnuté informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, žádosti a podněty se u městského úřadu podávají písemně poštou, na podatelně městského úřadu nebo ústně u příslušného odboru městského úřadu. Petice lze podávat pouze písemně s náležitostmi dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Městský úřad vyřizuje stížnosti a petice podle ikona souboruSměrnice rady města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností a v souladu s příslušnými právními předpisy tj. ve lhůtě do 30 dnů (petice) a 60 dnů (stížnosti) ode dne následujícího po dni podání.
Stížnosti dle správního řádu jsou vyřizovány v souladu s jeho § 175.

Podání činěná ve správním řízení
Podáním dle správního řádu se rozumí jakýkoli úkon směřující vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

11. Opravné prostředky

Obecně:
Právo podat opravný prostředek proti prvostupňovému rozhodnutí patří mezi základní práva účastníka řízení.
Při podání opravného prostředku účastníků řízení je nutno se řídit poučením, které je uvedeno v závěru rozhodnutí.

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odboru městského úřadu

  se podávají ústně do protokolu, poštou nebo na podatelně městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek, stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projednává rada města, starosta nebo tajemník.

  Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí dalších orgánů města

  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo rady města, učiněné ve správním řízení, se podávají poštou nebo na podatelně městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek, stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, které odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Pardubického kraje.

 3. Soudní přezkoumání

  Došlo-li rozhodnutím odboru městského úřadu či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k ústavnímu soudu.

12. Formuláře

ikona souboruŽádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Potřebuji vyřídit

14. Předpisy

a) ikona souboruNejdůležitější používané předpisy
b) Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
 1. ikona souboruSazebník úhrad za služby a úkony

  související s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Městským úřadem Moravská Třebová

 2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 •  16.1 Vzory licenčních smluv
  Město Moravská Třebová v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv.
 • 16.2 Výhradní licence
  Město Moravská Třebová v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv upravujících výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.377.09 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.198.76 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.198.71 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.203.5 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.124.79 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.125.25 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.39.58 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.38.8 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.122.02 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.461.42 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.451.14 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.454.01 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.51.72 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.64.76 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.28.97 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.29.47 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2006 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.30.62 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.27.91 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2004 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.29.27 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2003 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.29.44 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2002 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.29.74 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2001 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.26.8 KB .pdf
ikona souboruVýroční zpráva za rok 2000 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.19.16 KB .pdf
18. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 00277037. 

Označení pověřence: Jaromír Novotný. 

Kontaktní údaje na pověřence: tel. 608882289, e-mail mana@mana.cz.

Poskytnuté informace

25.3.2008 11:11:23 - aktualizováno 6.11.2015 11:21:15 | přečteno 2301x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 27.7.2020 13:59:27 | přečteno 8532x | ernest