Kulturní centrum Moravská Třebová

ups

Koncept kulturního centra Moravská Třebová

1. Proč připravujeme Koncept kulturního centra?     

Rozvoj kultury patří v posledních letech k důležitým strategickým nástrojům rozvoje města. Kulturní akce jsou platformou pro setkávání a podporují místní sounáležitost, kultura dokáže inspirovat, vzdělávat a podporovat kreativní myšlení. Kreativita pak často vede k inovacím a rozvoji, kultura tak může podpořit i ekonomický a sociální rozvoj a pozitivně ovlivnit celkovou kvalitu života ve městě.

Město Moravská Třebová získalo do svého majetku významné rozvojové území bývalého areálu podniku Miltra, o kterém by rádo uvažovalo optikou tzv. „kulturou taženého rozvoje“ a využilo jej pro kulturně-volnočasové aktivity, pro které ve městě nejsou adekvátní podmínky. Připravovaný Koncept vyhodnotí možnosti realizace kulturního centra v areálu i udržitelnost jeho provozu z rozpočtu města.

2. K čemu bude Koncept kulturního centra sloužit?     

Při úvahách o rozvoji areálu bude přihlíženo k analýzám kulturního prostředí a zázemí kulturních institucí ve městě. Zároveň budou zohledněny širší socioekonomické souvislosti i vztahy v území pro případné další možnosti využití areálu v širším kontextu rozvojových potřeb města. Součástí konceptu je i prověření možností realizace a udržitelnosti sálu pro 200 – 300 osob. 

Výstupem projektu bude zpracovaný návrh potenciálního rozvoje kulturního centra Moravské Třebové v širších vztazích rozvoje areálu Miltra. Návrh bude sloužit jako součást zadání architektonicko-urbanistické soutěže. Projekt startuje v červnu 2021 a výsledný návrh bude předložen koncem roku. 

3. Kdo Koncept připravuje?

Projekt připravuje Město Moravská Třebová ve spolupráci se společností ONplan lab, která se věnuje strategickému plánování v oblasti kultury a rozvoji transformačních ploch. Na zpracování se budou dále podílet experti města, k diskuzi budou přizváni zástupci všech kulturně-komunitních zařízení a pořadatelé kulturních aktivit ve městě. Široká veřejnost se bude moci zapojit na plánovacím workshopu v září 2021. 

Realizační tým: 

 • MgA. Olga Škochová Bláhová, vedoucí zpracovatelského týmu 
 • Eliška Vavrušková, MSc., expertka v oblasti kulturního plánování 
 • Bc. Barbora Grísová, expertka v oblasti architektury a urbanismu
 • MgA. Marie Blažková, ředitelka KSMT
 • Mgr. Monika Marhounová, vedoucí muzea
 • Ing. Karolína Machálková, kastelán zámku
 • Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního MÚ

Pracovní skupina:

 • Ing. Miloš Mička, starosta
 • Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka
 • Mgr. Radko Martínek, zastupitel, předseda komise památkové péče
 • Mgr. Lenka Greplová, ředitelka Knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
 • Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního MÚ
 • Mgr. Tereza Sísová, tajemnice MÚ
 • Mgr. Jitka Selingerová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství MÚ
 • Bc. Viera Mazalová, DiS., vedoucí odboru investic a správy majetku MÚ
 • Eva Štěpařová, referent odboru investic a správy majetku MÚ
 • Ing. arch. Tomáš Slavík, městský architekt

4. Kdo se může zapojit do tvorby Konceptu a jak? 

Hlavním nástrojem zapojení širokého spektra aktérů je konzultační skupina. Rolí konzultační skupiny je poskytovat zpětnou vazbu k analytické i návrhové části Konceptu. Do konzultační skupiny budou přizváni zejména: aktéři v oblasti kultury a volného času, zastupitelé i podnikatelská veřejnost s vazbou na kulturu. 

Nad rámec konzultační skupiny budou aktéři v oblasti kultury, volného času, či kultury a vzdělávání zapojeni do projektu zapojeni formou dotazníkového šetření potřeb klíčových hráčů v oblasti kulturní a volnočasové nabídky. 

Zájemníci v řešeném území budou zapojeni formou strukturovaných rozhovorů, jejichž cílem bude zjistit plány a potřeby těch, kteří mají v území nebo jeho bezprostřední blízkosti své zájmy. 

V neposlední řadě v září 2021 proběhne zapojení široké veřejnosti skrze  plánovací workshop nad mapou, jehož cílem bude zjistit, jak veřejnost vnímá hlavní problémy, hodnoty a potenciály území a jaké aktivity by zde chtěla využívat.

5. Harmonogram přípravy Konceptu 

Příprava analýzy současného stavu kulturního prostředí ve městě a socioekonomický a územní kontext projektu červen – září 2021

Příprava Konceptu kulturního centra říjen – prosinec 2021

6. Kontakty 

Koordinátorem přípravy Konceptu kulturního centra pro Město Moravská Třebová je městská organizace Kulturní služby města Moravská Třebová. 

MgA. Marie Blažková
ředitelka Kulturní služby města Moravská Třebová
reditel@ksmt.cz
+420 734 872 178

Ing. Mgr. Dana Buriánková
vedoucí finančního odboru Městského úřadu Moravská Třebová
dburiankova@mtrebova.cz
+420 603 293 557
Vytvořeno 18.6.2021 13:18:02 | přečteno 140x | dana.buriankova