ÚAP - aktualizace 2020

5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová 2020

Dle § 28 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je pořizovatel povinen každé 4 roky pořídit úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen "ÚAP“).

http://gis.mtrebova.cz/marushka/

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování (dále jen “pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), pořizuje na základě ustanovení § 27 odst. 1 stavebního zákona, § 4 odst. 5 a § 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen “vyhláška“) Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová (dále jen “ORP Moravská Třebová“) a v souladu s § 28 odst. 1 stavebního zákona pořizuje každé 4 roky jejich úplnou aktualizaci.

Textová část


Grafická částZveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

V ORP Moravská Třebová je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:
  • A069 - Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vodMapové podklady: http://gis.mtrebova.cz/marushka/

Vytvořeno 2.12.2020 15:16:12 - aktualizováno 3.2.2021 9:32:55 | přečteno 249x | jana.tomanova