Jevíčko - Změna č. 3 ÚP

Zastupitelstvo města Jevíčko dne 15. 02. 2021 rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚP zkráceným postupem

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamujeme zahájení řízení o Změně č. 3 ÚP a „Vyhodnocení vlivu Změny č. 3 ÚP Jevíčko na udržitelný rozvoj území“. Veřejné projednání se uskuteční dne 13.07.2022. Návrh ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 01.06.2022 do 20.07.2022. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce uplatnit svá stanoviska. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.Vytvořeno 1.6.2022 8:59:45 | přečteno 257x | sona.elfmarkova