Moravská Třebová - Změna č. 6 ÚP

Dne 13.12.2021 schválilo zastupitelstvo města Moravská Třebová pořízení Změny č. 6 ÚP zkráceným postupem na základě obsahu změny.

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamujeme zahájení řízení o Změně č. 6 územního plánu Moravská Třebová (dále Změna č. 6 ÚP). Veřejné projednání se uskuteční dne 18.07.2022 v 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Moravská Třebová. Návrh ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 16.06.2022 do 25.07.2022. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá stanoviska. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.Vytvořeno 25.4.2022 16:35:36 | přečteno 184x | sona.elfmarkova