Volba prezidenta České republiky 2023

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 byla dne 1. 7. 2022 vyhlášena volba prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Výsledky volby prezidenta České republiky 2023

Právní úprava volby prezidenta České republiky

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Harmonogram úkolů a lhůt:

ikona souboruPodrobný harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky

Další informace Ministerstva vnitra ČR k volbě prezidenta

Dokumenty vydané podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Dokumenty vydané podle zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


Hlasování na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky:

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (blíže viz Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2023 v zahraničí). Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze ode dne vyhlášení volby požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu.

O voličský průkaz může volič požádat následujícími způsoby:

  1. osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat nejpozději  do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.
  2. písemně – písemná žádost musí být doručena nejpozději do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být učiněno v těchto formách:
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (= volič zaslal  žádost poštou). Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (osvobození se nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře).
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání  žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).
Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb., byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!
Pro volbu prezidenta České republiky může volič požádat o voličský průkaz od okamžiku vyhlášení volby, tj. od 1.července 2022.

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2022, a to:
  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí (vyzvednutí) voličského průkazu (nikoli k podání žádosti o jeho vydání)
  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí, popř. jej může zaslat na základě žádosti voliče i na adresu příslušného zastupitelského úřadu, u kterého bude volič hlasovat.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na městském úřadě v budově na ul. Olomoucké, Občanského informační centrum, v úředních hodinách Po, St 8:00-17:00 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-14:00 hod, tel: 461 353 111.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky:

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Vytvořeno 4.11.2022 13:54:45 | přečteno 18001x | pavel.safarik