Modernizace ulice Svitavské

Stručný popis plánované revitalizace ul. Svitavská

Celková revitalizace ulice Svitavská letos proběhne v úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského u Penny marketu. Kromě nové vozovky dojde k obnově zeleně, opravě kanalizace a vodovodu, úpravě parkování i režimu pro cyklisty. Investiční akci s náklady 20 mil. Kč bez DPH bude firma EVT stavby s.r.o. dle předběžného harmonogramu provádět od dubna/května 2021. Jedná se o jeden z nejdůležitějších projektů roku 2021, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní branou do města.

Kanalizace

Během projektu dojde k celkové rekonstrukci dešťové i splaškové kanalizace. Nová trasa kanalizace bude vedena středem komunikace a plně nahradí stávající, stavebně technickým stavem již nevyhovující jednotnou kanalizaci vedenou v chodníku při severní straně ulice. Nové vedení dešťové kanalizace pak zajistí svedení dešťových vod do vodoteče v ul. Údolní a výrazně tak přispěje k zadržování vody v krajině.

Vodovod

Projektová dokumentace pamatuje také na výměnu stávajícího vodovodu v úseku od domu č.p. 1191/19 za křižovatku s ul. Dr. Janského a úpravu veřejného prostranství v souvislosti s plánovanou výstavbou nové budovy nemocnice následné péče. Za výměnu vodovodu zodpovídá Skupinový vodovod Moravskotřebovska.

Vozovka

V úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského u Penny marketu dojde k výměně asfaltového povrchu, v případě potřeby bude provedena sanace podkladu. Nová podoba komunikace je navržena v šířce 9,0 m, přičemž po obou stranách povedou piktokoridory pro bezpečný pohyb cyklistů v šířce 1,25 m. Piktokoridory budou propojeny se stávajícími pruhy pro cyklisty před muzeem.

V návaznosti na stavbu nové nemocnice bude zřízen nový přechod pro chodce, rychlost dopravy zde bude omezena nízkým retardérem s pozvolným vyvýšením o 8 cm. Přechod pro chodce bude situován naproti vstupu do nové nemocnice tj. na druhé straně ulice v úrovni konce parkoviště u staré nemocnice. Stávající přechod pro chodce naproti staré poliklinice bude nahrazen místem pro přecházení. Další místo pro přecházení bude naproti Charitě Moravská Třebová a nahradí tak stávající přechod od ul. Školní. Zpomalení dopravy bude řešeno pomocí nízkého retardéru.

V rámci stavby budou upraveny nástupiště autobusových zastávek. Směrem do centra zůstane na stávajícím místě, směrem z města bude zastávka přesunuta až za nový přechod pro chodce. V potřebných místech budou upraveny nebo doplněny chodníky společně s doplněním prvků pro nevidomé.

Parkování a prostor u bytového družstva


Nově nebude povoleno stávající podélné parkování na okraji vozovky z důvodu zachování plynulosti provozu a bezpečnosti cyklistů. Ve schválené projektové dokumentaci je navrženo využití ploch v okolí stavebního bytového družstva na adrese Svitavská 23 pro výstavbu nových parkovacích stání. Parkovací stání jsou navržena vlevo od budovy v návaznosti na komunikaci ul. Údolní. Další parkovací stání je navrženo vpravo od budovy za nově navrženým sjezdem z ul. Svitavská. Termín provedení výše uvedených úprav závisí na případném schválení podané dotační žádosti. Realizaci tak lze očekávat v průběhu letošního roku, nebo v roce 2022.

Na základě společného jednání se zástupci Společenství vlastníků jednotek domu Svitavská 1189 se stavební práce ani jakékoliv úpravy nedotknou prostoru za bytovým domem. Město zároveň zadalo zpracování projektové dokumentace na úpravu zeleně před evangelickým kostelem a před bytovým družstvem.

Veřejné osvětlení


Modernizace veřejného osvětlení v tomto úseku je nutná důvodu nevyhovujícího umístění jednotlivých stožárů a starého vedení kabelů nízkého napětí. Projekt zpracovává uložení kabelu podél obrubníku cesty v zeleném pásu, dle možností vzhledem k inženýrským sítím. Budou připraveny odbočky do přilehlých ulic. Nové lampy budou stejného typu jako v ulici Lanškrounská. Výška cca 8,0 m ve vzdálenosti 35-40 m. Nasvětlení přechodu pro chodce bude řešeno samostatnou lampou navíc.

Revitalizace zeleně a výsadba stromů

Podél komunikace v úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského u Penny marketu dojde k úpravě pásů zeleně s navrženým umístěním půdopokryvných keřů či odolných půdopokryvných růží a vhodné druhy trvalek a okrasných travin.

Stávající lipová alej je na hranici své životnosti. Vzhledem k infekci kosterních větvení, infekci kmenů, defektnímu větvení a poškozenému kořenovému systému nám nezbývá než přikročit k pokácení celkem 15 vzrostlých stromů v úseku od evangelického kostela po křižovatku s ulicí Dr. Janského poblíž prodejny Penny. Kácení bude zahájeno v polovině března. Během prací je nutné počítat s dopravním omezením.

Následná nová výsadba 38 stromů je po konzultaci s odborníky navržena tak, aby dřeviny měly dostatek prostoru pro růst kořenů a jejich druhová skladba odpovídala náročným podmínkám. Vznikne tak nový úsek aleje, na který lze v budoucnu navázat. V ulici Svitavská bude vysazen speciální "okrasný" kultivar „běžného“ akátu, vhodný do městské zástavby. Jedná se o kultivar Bessoniana – Trnovník akát (Robinia pseudoacacia Bessoniana). Na rozdíl od běžného akátu má pravidelně rostoucí kompaktní korunu s průběžným kmenem, a neobsahuje téměř trny a téměř nekvete (je tedy omezena tvorba semen, a následná schopnost množení).

Tento druh dobře snáší zpevněné povrchy v okolí, zasolení, letní sucha a přísušky, vysoké teploty, aktuálně netrpí vážnějšími chorobami či škůdci. Jedná se o jeden s perspektivních stromů v současné adaptaci městské zeleně na klimatickou změnu. Zapěstované alejové stromy budou nejpozději na jaře roku 2022 vysazeny s obvodem kmene 18-20 cm, výškou 4-4,5 m se vzájemnými rozestupy cca 5-6 m.

Proč dochází k obnově lipové aleje?

Každý strom je živý organismus, který pro kvalitní růst potřebuje dostatek živin v půdě, dostatek vody, vhodné složení ovzduší a především dostatečný prostor k růstu kořenů. Když cokoliv z uvedeného chybí, mohou nastat problémy. Za posledních 100 let se však životní podmínky pro růst stromů rapidně změnily a to se bohužel týká i lipové aleje v ulici Svitavská. V době výsadby lipové aleje zde bylo dostatek okolní zeleně a po cestách se proháněly povozy s koňmi. Lípy zde měly vhodné podmínky a dostatek prostoru pro svůj růst. Od té doby se však mnohé změnilo. Hliněné nebo štěrkové cesty začaly postupně nahrazovat dlažební kostky. Později se přistoupilo k asfaltování, které lipovému stromořadí sebralo jakékoliv přirozené prostředí, zvýšilo průměrnou teplotu okolí a znemožnilo vsakování vody ke kořenům. Dalším negativním faktorem je chemické znečištění při zimní aplikaci posypové soli, kterou lípy těžce snáší. Zásadním problémem však byly časté výkopy a opravy podzemních inženýrských sítí (elektrické kabely, kanalizace, plynovod), kdy se dané dřevině způsobí rány, kterými pak mohou do organismu pronikat patogeny, nejčastěji pak hniloby a plísně. Zároveň dochází k opakovanému a nevratnému poškození kořenového systému jednotlivých stromů. Důkazem může být vyvrácená lípa naproti nemocnici z července 2020, kdy se potvrdila absence větších kořenů pod vozovkou a v místech chodníku.

Při současném trendu počasí, kdy se předpokládá střídání extrémních teplot s nepředvídatelnými srážkami či poryvy větru, musíme zeleni věnovat zvýšenou pozornost. Při ošetřování, kácení i nových výsadbách je nutné myslet hodně dopředu, myslet tak abychom i pro budoucí generace zachovali co nejlepší prostředí pro život, do kterého zajisté dřeviny patří. Ať už se nám to líbí nebo ne, lípy, které dnes rostou v ulici Svitavská, jsou na hranici své životnosti. Vzhledem k infekci kosterních větvení, infekci kmenů, defektnímu větvení a poškozenému kořenovému systému nám nezbývá než přikročit k pokácení vzrostlých stromů v úseku od evangelického kostela po křižovatku s ulicí Dr. Janského poblíž prodejny Penny.

Následná nová výsadba je navržena tak, aby dřeviny měly dostatek prostoru pro růst kořenů, a jejich rozmístění zohledňuje vedení nové kanalizace a vodovodu při souběžné rekonstrukci ulice. Vznikne tak nový úsek aleje, na který lze v budoucnu navázat. Nová výsadba bude sloužit našim dětem a vnukům a poskytovat jim benefity, ať už v podobě čistšího vzduchu, stínu při procházce nebo celkově příjemnějšího prostředí pro pacienty z nově budované nemocnice následné péče.


Vytvořeno 16.12.2020 14:26:00 | přečteno 388x | marek.nemec