Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová

IROP CZ RO B C

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004225

Cílem projektu je modernizace odborných učeben fyziky, chemie a informatiky vč. jejich vybavení nábytkem a pomůckami tak, aby tyto učebny poskytly žákům školy možnost vzdělávat se v moderních prostorech v podmínkách odpovídajících současným standardům. Tyto úpravy jsou ve vazbě na klíčové kompetence IROP přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Dílčími cíli projektu jsou rovněž zajištění bezbariérového přístupu do všech poschodí pavilonu 2. Stupně objektu školy a rekonstrukce počítačové sítě školy vč. zajištění vnitřní konektivity školy odpovídající platným standardům.

Výstupem projektu budou zrekonstruované odborné učebny, jejichž součástí bude i jejich vnitřní vybavení:

- odborná učebna chemie,

- odborná učebna fyziky,

- odborná učebna informatiky.

Zároveň s odbornými učebnami bude zajištěna bezbariérovost školy prostřednictvím stavby osobního výtahu, instalace rampy pro osoby ZTP ve spojovacím krčku mezi centrálními šatnami a pavilonem 2. stupně a výstavba bezbariérového WC ve 2. NP tohoto pavilonu.

Realizací projektu bude zajištěna vnitřní konektivita školy a připojení k internetu.

V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výuky přírodovědných a technických předmětů na škole. Nové vybavení učebními pomůckami a vhodným nábytkem a zařízením bude znamenat také možnost provádění moderních praktických pokusů, měření a laboratorních prací. Žáci ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová budou mít díky zlepšení dovedností v klíčových kompetencích IROP (přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) vyšší šance při následném přijímacím řízení na střední školy a uplatnění na trhu práce.

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová je navázán na Specifický cíl 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Cílem SC 2.4 je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

termín dokončení realizace projektu: 31. 8. 2021


Vytvořeno 13.11.2020 8:18:06 | přečteno 127x | p.prochazkova