Zákon o střetu zájmů – registr oznámení

Zákon o střetu zájmů – registr oznámení

1. Informace o registru oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 • vykonávaných činnostech konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • majetku nabytém za dobu výkonu funkce,
 • dalších příjmech, darech nebo jiném prospěchu, získaném za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazcích, které veřejný funkcionář má.

Oznámení podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://cro.justice.cz.

Oznámení jsou evidována v centrálním registru oznámení (dále jen „registr“), který byl zřízen od 01.09.2017, je veden elektronicky a jeho správcem a evidenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Město Moravská Třebová od 01.09.2017 vykonává funkci podpůrného orgánu, tj. provádí zápis veřejných funkcionářů do registru.

2. Základní dokumenty

 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů., ve znění pozdějších předpisů -zejména novely, vyhlášené jako zákon č. 14/2017 Sb. (dále je „zákon“)
 • vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

3. Veřejnými funkcionáři města Moravská Třebová jsou:

 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona, tj. členové Rady města Moravská Třebová
 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona, tj. členové řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu příspěvkových organizací města Moravská Třebová a vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení příspěvkových organizací města Moravská Třebová (Městské knihovny Moravská Třebová, Kulturních služeb města Moravská Třebová, Sociálních služeb města Moravská Třebová)
 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona, tj. vedoucí úředníci města Moravská Třebová, podílející se na výkonu správních činností zařazení do Městského úřadu Moravská Třebová (v případě, že vykonávají některé z činností uvedených v § 2 odst. 3 zákona)

4.  Nahlížení do registru

Každý má právo prostřednictvím veřejné datové sítě bezplatně nahlížet do registru.

 • Na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 zákona lze nahlížet volně bez žádosti.
 • Na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona lze nahlížet na základě žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti ČR.

5. Žádost o nahlížení musí obsahovat:

 • v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele,
 • v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost lze podat:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Na stránce http://cro.justice.cz lze po přihlášení do registru jako žadatel o nahlížení, na základě přihlašovacích údajů předaných Ministerstvem spravedlnosti, nahlížet na konkrétní veřejné činitele dle podané žádosti.

Každý má právo obrátit se na Ministerstvo spravedlnosti a sdělit mu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení.

6. Odkazy

V Moravské Třebové 22.09.2017

Zpracoval: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník Městského úřadu Moravská Třebová

Vytvořeno 4.1.2008 17:13:41 - aktualizováno 3.5.2010 15:57:28 | přečteno 2591x | stanislav.zemanek