Lokální biocentrum Knížecí louka

Celkové náklady: 2 037 734 Kč

  • dotace: 100 % z Operačního programu životního prostředí

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s.

Popis:

Předmětem stavby je vybudování revitalizace vodního toku Třebůvka a to jeho původního koryta souběžného s ukončením zahrad nebo domů od ulice Brněnská a dále vybudování vodních tůní s výsadbou zeleně v lokalitě Knížecí louka.

Podstata technického řešení revitalizace údolní nivy v lokalitě Knížecí louka spočívá ve vybudování nového koryta původního toku v nové trase odpovídající zásadám revitalizace toku, vzdouvacího objektu v současném korytě toku Třebůvka, odběrného objektu na vtoku do nového koryta a zaústění revitalizované části toku znovu do původního koryta toku. Dále jde o vybudování vodních tůní, které budou zřízeny jako izolované nebo protékané revitalizovaným tokem, případně s ním propojené. Vodní tůně jsou navrženy v počtu 4 ks s nepravidelným půdorysem. Staré revitalizované koryto toku bude plnit funkci příkopu pro odvod dešťových vod z domů od ulice Brněnská. V prostoru mezi starým korytem toku a novým revitalizovaným tokem bude vybudován protipovodňový val. Současně je zde řešena výsadba zeleně.

Účelem navrhované stavby je zřídit revitalizované území údolní nivy za účelem zvýšení biodiverzity v území a umožnit rozvoj živočišných a rostlinných společenstev mokřadního a vodního typu.

Přínosy projektu:

Vybudováním vodních tůní a výsadbou zeleně se zvýší biodiverzita území, bude umožněn rozvoj živočišných a rostlinných společenstev mokřadního a vodního typu. Současně se pohledově zastíní silnice I/35. Možnost sledování pestrého života vzácných vodních živočichů. Zachování vzácných lučních společenstev rostlin.

Vytvořeno 6.2.2014 12:24:01 | přečteno 660x | ernest