ÚAP - aktualizace 2016

4.úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová 2016

Dle § 28 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je pořizovatel povinen každé 4 roky pořídit úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen "ÚAP“).

Textová část

Grafická část

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Problémový výkres

Výkres hodnot

Výkres záměrů

Výkres limitů

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

V ORP Moravská Třebová je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:

A067 – Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A068 – Vodovodní síť

Textová část

Grafická část

A069 - Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod

Textová část

Grafická část

A070 - Síť kanalizačních stok

Textová část

Grafická část

A072 - Elektrická stanice

Textová část

Grafická část

A073 - Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy

Textová část

Grafická část

A074 - Technologický objekt zásobování plynem

Textová část

Grafická část

A075 - Vedení plynovodu

Textová část

Grafická část

A081 - Elektronické a komunikační zařízení

Textová část

Grafická část

A082 - Komunikační vedení

Textová část

Grafická část

Vytvořeno 31.10.2018 10:37:26 | přečteno 310x | jana.tomanova