Kontakty

Pověřený obecní úřad s rozšířenou působností

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

webové stránky – https://www.moravskatrebova.cz
datová schránka – fqtb4bs
podatelna úřadu – posta@mtrebova.cz
telefon – 461 353 111 (OIC – recepce)
fax – 461 353 074 (budova ul. Olomoucká)

Starosta - Ing. Pavel Charvát
 Místostarosta - Mgr. Václav Dokoupil; Ing. Miloš Mička
 Místostarostka
 Tajemnice - Mgr. Tereza Sísová
  Úsek personalistiky
   personální agenda - Bc. Helena Brziaková
  Městský architekt
   městský architekt - Ing. arch. Štěpán Vacík
  Odbor kancelář starosty a tajemníka
   vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města
    vedoucí oddělení informačních technologií; zástupce vedoucí odboru - Ing. Marek Němec
     správa informačního systému - Bc. Radim Šmehlík, DiS.
    sekretariát starosty, zahraniční styky - Bc. Michala Duží Mazánková
    sekretariát starosty, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21 - Bc. Pavlína Horáčková, DiS.
    mluvčí města - Bc. Jonáš Krummer
    přestupky, stížnosti, jiné delikty - Mgr. Bedřich Kodym; Dagmar Navrátilová
    přestupky, stížnosti, jiné delikty a nahlížení do Sbírky právních předpisů v elektronické podobě
    krizové řízení - Karel Gregor
  Odbor Obecní živnostenský úřad
   vedoucí odboru, úsek registrace - Bc. Ivana Neubauerová, DiS.
    úsek registrace - Irena Janků
    úsek kontroly a metodiky; zástupce vedoucí odboru - Tomáš Kolouch
  Odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy, zkušební komisař, taxislužba, měření emisí - Ing. Petr Václavík
    přestupkové řízení; zástupce vedoucího odboru - Mgr. Hana Prušáková
    přestupkové řízení - Hana Sedláková, DiS.
    silniční hospodářství - Bc. Kamila Mlejnková
    stanice měření emisí
    zkušební komisař - Bc. Tomáš Melcher, DiS.
    registr řidičů - Kateřina Šulcová
    registr řidičů – bodové hodnocení - Ivona Bělehrádková
    technik registru vozidel - Martin Červinka, DiS.
    registr vozidel - Růžena Uhrovičová
  Odbor finanční
   vedoucí odboru, rozpočet města - Ing. Mgr. Dana Buriánková
    účetnictví, veřejné sbírky; zástupce vedoucí odboru - Miroslava Dvořáková
    mzdová účetní - Vlasta Kalousková
    fakturace a úhrady, příjmová pokladna - Drahomíra Barvová
    evidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení - Ivana Müllerová
    účetnictví - Jana Baboučková
    pohledávky města, univerzita třetího věku - Jitka Vozničková
    rozpočet města, pohledávky města
    samospráva a státní správa v oblasti školství, žádosti o stipendia, dotace z rozpočtu města (grantový program) - Bc. Ivana Kelčová, DiS.
  Odbor majetku města
   vedoucí odboru - Ing. Michaela Hečková
    prodej a evidence nemovitostí; zástupce vedoucí odboru pro agendu majetku a poplatků - Jana Fabianová
    poplatky za komunální odpad, místní poplatek za užívání veřejného prostranství, vymáhání pohledávek - Dagmar Plisková
    poplatky za komunální odpad, poplatek ze psů, VHP - Natálie Šafaříková
    nájem bytů a nebytových prostor, energetické hospodářství - Andrea Drozdová Šramová
    nájem pozemků, hřbitov, věcná břemena, válečné hroby - Bc. Veronika Škrancová
    Koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, odpadové hospodářství a zeleň
  Odbor investic a rozvoje města
   vedoucí odboru - Petr Matějka
    příprava a realizace investičních akcí města; zástupce vedoucího odboru - Andrea Hlaváčová, DiS.
    příprava a realizace investičních akcí města, užívání místních komunikací (zábory) - Ing. Kristýna Indrová
    příprava a realizace investičních akcí města, agenda jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci územního rozvoje - Bc. Petra Procházková
    příprava a realizace investic, zásahy do komunikací a pozemků v majetku města
    příprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské památkové rezervace, péče o památky - Eva Štěpařová
    dotační tituly MK ČR, péče o kulturní památky, příprava žádostí o dotace, realizace investičních akcí města
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovník - Mgr. Marie Hrazděrová, DiS.
    sociálně-právní ochrana dětí - Mgr. Magda Macháčková; Mgr. Zdeněk Navrátil; Mgr. Irena Škadrová
    sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče - Eva Krejčířová, DiS.
    sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež - Mgr. Daniela Němcová
    sociální služby a sociální pomoc, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník; zástupce vedoucí odboru - Bc. Lenka Sedláková
     sociální kurátor pro dospělé, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník - Mgr. Aneta Václavková
     sociální služby a pomoc, sociální pracovník - Bc. Milena Páleníková
    koordinátorka prevence kriminality, romský poradce a koordinace a usměrňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě, zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb
    referentka odboru - Monika Šejnohová
  Odbor vnitřních věcí
   vedoucí odboru - Ing. Pavel Šafařík
    vedoucí oddělení správního - evidence obyvatel, zrušení trvalého pobytu, výpis IS, volby; zástupce vedoucího odboru - Lenka Navrátilová
     ddělení správní - evidence obyvatel, zrušení trvalého pobytu, výpis IS, úřední deska, ztráty a nálezy - Ivana Šafaříková
     oddělení správní - matriční úřad, obřady - Ivana Radimecká
     oddělení správní - podatelna, výpravna, spisovna - Martina Horká; Martina Řehůřková
     oddělení správní - podatelna, výpravna - Veronika Nováková
    vedoucí oddělení Občanské informační centrum - evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, Czech POINT - Šárka Pokorná
     oddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby - Věra Abrlová; Jana Dvořáková; Mgr. Pavla Růžičková; Hana Šimková
    technické zajištění a údržba budov, vozový park - Zdeněk Bárta
    hospodářská správa, výdajová pokladna - Hana Bártová Mokrášová
  Odbor výstavby a územního plánování
   vedoucí odboru, stavební řízení – obce, GIS - Ing. Dušan Sejbal
    stavební řízení občané – město; zástupce vedoucího odboru - Jiří Sova
    stavební řízení – obce - Ing. Eva Rückerová
    podnikatelé – město - Ing. Lenka Chládková
    Pracoviště GIS
    územní plánování - Ing. Soňa Elfmarková
    státní památková péče - Bc. Blanka Žouželková
  Odbor životního prostředí
   vedoucí odboru, ochrana ZPF - Ing. Pavel Báča
    lesní hospodářství a myslivost; zástupce vedoucího odboru - Ing. Jiří Nechuta
    vodní hospodářství - Bc. Veronika Cápalová; Mgr. Klára Donátová
    ochrana přírody a krajiny a městská zeleň - Bc. Miroslav Flášar
    rybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání a samospráva na úseku odpadového hospodářství (dveře č. 220) - Ing. Alena Žvátorová
    odpadové hospodářství, ochrana ovzduší - Ing. Michaela Janků
    ochrana zemědělského půdního fondu a vydávání koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska - Ing. Vladimír Čechal


Vytvořeno 16.12.2015 13:54:44 | přečteno 179707x | tana