Kontakty

Pověřený obecní úřad s rozšířenou působností

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

webové stránky – https://www.moravskatrebova.cz
datová schránka – fqtb4bs
podatelna úřadu – posta@mtrebova.cz
telefon – 461 353 111 (OIC – recepce)
fax – 461 353 074 (budova ul. Olomoucká)

Starosta - Ing. Miloš Mička
 Místostarosta - Petr Frajvald
 Místostarostka - Ing. Daniela Maixnerová
 Tajemnice - Mgr. Tereza Sísová
  Úsek personalistiky
   Personální agenda - Bc. Helena Brziaková
  Odbor kancelář starosty a tajemníka
   Vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města
    Vedoucí oddělení informačních technologií; zástupce vedoucí odboru - Ing. Marek Němec
     Správa informačního systému - Bc. Radim Šmehlík, DiS.
    Sekretariát starosty, zahraniční styky - Bc. Michala Duží Mazánková
    Sekretariát starosty, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21 - Bc. Pavlína Horáčková, DiS.
    Mluvčí města - Mgr. Václav Dokoupil
    Přestupky, stížnosti, jiné delikty - Mgr. Bedřich Kodym; Dagmar Navrátilová
    Přestupky, stížnosti, petice, evidence předpisů
    Krizové řízení - Karel Gregor
  Odbor Obecní živnostenský úřad
   Vedoucí odboru, úsek registrace - Bc. Ivana Neubauerová, DiS.
    Úsek registrace - Irena Janků
    Úsek kontroly a metodiky; zástupce vedoucí odboru - Tomáš Kolouch
  Odbor dopravy
   Vedoucí odboru dopravy, zkušební komisař, taxislužba, měření emisí - Ing. Petr Václavík
    Silniční hospodářství; zástupce vedoucího odboru - Ing. Libor Kocum
    Stanice měření emisí
    Zkušební komisař - Bc. Tomáš Melcher, DiS.
    Registr řidičů - Kateřina Šulcová
    Registr řidičů – bodové hodnocení - Ivona Bělehrádková
    Technik registru vozidel - Martin Červinka, DiS.
    Registr vozidel - Růžena Uhrovičová
    Přestupkové řízení - Mgr. Hana Prušáková; Hana Sedláková, DiS.
  Odbor finanční
   Vedoucí odboru, rozpočet města - Ing. Mgr. Dana Buriánková
    Účetnictví, veřejné sbírky; zástupce vedoucí odboru - Miroslava Dvořáková
    Mzdová účetní - Vlasta Kalousková
    Fakturace a úhrady, příjmová pokladna - Drahomíra Barvová
    Evidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení - Ivana Müllerová
    Účetnictví - Jana Baboučková
    Pohledávky města, univerzita třetího věku - Jitka Vozničková
    Rozpočet města, pohledávky města - Ing. Nikola Štanclová
    Samospráva a státní správa v oblasti školství, žádosti o stipendia, dotace z rozpočtu města (grantový program) - Bc. Ivana Kelčová, DiS.
  Odbor investic a správy majetku
   Vedoucí odboru, realizace Strategického plánu rozvoje města - Bc. Viera Mazalová, DiS.
    Prodej a evidence nemovitostí; zástupce vedoucí odboru pro agendu majetku a poplatků - Jana Fabianová
    Poplatky za komunální odpad, místní poplatek za užívání veřejného prostranství, vymáhání pohledávek - Dagmar Plisková
    Poplatky za komunální odpad, poplatek ze psů, VHP - Hana Matyášová
    Nájem bytů a nebytových prostor, energetické hospodářství - Andrea Drozdová Šramová
    Nájem pozemků, užívání místních komunikací (zábory), hřbitov, věcná břemena, válečné hroby - Bc. Veronika Škrancová
    Příprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské památkové rezervace, péče o památky; zástupce vedoucí odboru pro agendu investic - Eva Štěpařová
    Příprava a realizace investičních akcí města, agenda jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci územního rozvoje - Bc. Petra Procházková
    Příprava a realizace investičních akcí města - Ing. Kristýna Indrová; Andrea Neuerová, DiS.
    Příprava a realizace investic, zásahy do komunikací a pozemků v majetku města
    Dotační tituly MK ČR, péče o kulturní památky, příprava žádostí o dotace, realizace investičních akcí města
    Koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, odpadové hospodářství a zeleň
  Odbor sociálních věcí a školství
   Vedoucí odboru, manažer pro sociální začleňování - Mgr. Jitka Selingerová
    Vedoucí oddělení sociálních služeb a sociální pomoci, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník - Bc. Lenka Sedláková
     Sociální kurátor pro dospělé, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník
     Sociální služby a pomoc, sociální pracovník - Bc. Milena Páleníková
    Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí; zástupce vedoucí odboru
     Sociálně-právní ochrana dětí - Eva Krejčířová, DiS.; Bc. Alena Kudynová; Mgr. Magda Macháčková; Mgr. Zdeněk Navrátil; Mgr. Irena Škadrová
    Koordinátorka prevence kriminality, romský poradce a koordinace a usměrňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě, zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb
   Komunitní klub - sociální začleňování (ul. Komenského 46, Moravská Třebová - zadní budova) - Eva Cinová; Hana Cinová; Michaela Hončíková
  Odbor vnitřních věcí
   Vedoucí odboru - Ing. Pavel Šafařík
    Vedoucí oddělení správního - evidence obyvatel, zrušení trvalého pobytu, výpis IS, volby; zástupce vedoucího odboru - Lenka Navrátilová
     Oddělení správní - evidence obyvatel, úřední deska, ztráty a nálezy - Ivana Vaňkátová
     Oddělení správní - matriční úřad, obřady - Ivana Radimecká
     Oddělení správní - podatelna, výpravna, spisovna - Martina Horká; Martina Řehůřková
    Vedoucí oddělení Občanské informační centrum - evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, Czech POINT - Šárka Pokorná
     Oddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby - Věra Abrlová; Bc. Kamila Barvová; Jana Dvořáková; Hana Šimková
    Technické zajištění a údržba budov, vozový park - Zdeněk Bárta
    Hospodářská správa, výdajová pokladna - Hana Bártová Mokrášová
  Odbor výstavby a územního plánování
   Vedoucí odboru, stavební řízení – obce, GIS - Ing. Dušan Sejbal
    Stavební řízení občané – město; zástupce vedoucího odboru - Jiří Sova
    Pracoviště GIS
    Územní plánování - Ing. Soňa Elfmarková
    Podnikatelé – město - Ing. Helena Kocumová
    Stavební řízení – obce - Ing. Eva Rückerová
    Státní památková péče - Bc. Blanka Žouželková
  Odbor životního prostředí
   Vedoucí odboru, ochrana ZPF - Ing. Pavel Báča
    Lesní hospodářství a myslivost; zástupce vedoucího odboru - Ing. Jiří Nechuta
    Vodní hospodářství - Bc. Veronika Cápalová; Mgr. Klára Donátová
    Ochrana přírody a krajiny a městská zeleň - Bc. Miroslav Flášar
    Rybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání a samospráva na úseku odpadového hospodářství (dveře č. 220) - Ing. Alena Žvátorová
    Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší - Ing. Michaela Janků
    Ochrana zemědělského půdního fondu a vydávání koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska - Ing. Vladimír Čechal
    Referent odboru, administrativní vyřizování věcí případů ve správním řízení v rámci agend OŽP, ochrana zvířat proti týrání


Vytvořeno 16.12.2015 13:54:44 | přečteno 104872x | tana