Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ukončení trvalého pobytu

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Občan je povinen do 15 pracovních dnů odevzdat občanský průkaz obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:


Podmínky a postup řešení:

Ukončení  trvalého pobytu na území České republiky sdělí občan písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky. Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky se nově hradí správní poplatek 100,- Kč (v případě ohlášení ukončení trvalého pobytu na zastupitelském úřadu poplatek činí 300,- Kč). 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním nebo zasláním vlastní písemné žádosti na obecní úřad hlášeného trvalého pobytu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost v písemné formě, občanský průkaz.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

100,- Kč /osoba -  za ohlášení ukončení trvalého pobytu na obecním úřadě  na území České republiky

300,- Kč/osoba - za ohlášení ukončení trvalého pobytu na zastupitelském úřadě

Lhůty pro vyřízení:

Při ukončení trvalého pobytu na území České republiky se dnem ukončení trvalého pobytu rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Občan je povinen do 15 pracovních dnů odevzdat občanský průkaz obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Skutečnost o ukončení trvalého pobytu na území ČR sdělte:

 • svému zaměstnavateli/škole,
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně,
 • elektrárně,
 • majiteli či správci starého i nového domova,
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Občan, může sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaslat formu datové zprávy, kdy občan sdělení po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Datum poslední aktualizace: 16.9.2020