Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Veřejná sbírka

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
Sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou a je oprávněna ji konat pouze bezúhonná právnická osoba na základě osvědčení krajským úřadem.
Město Moravská Třebová veřejné sbírky jiných právnických osob neosvědčuje, plní zde roli stanovenou mu zákonem (zapečetění pokladniček atd.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba, mající sídlo na území České republiky. 

Podmínky a postup řešení:

Veřejné sbírky se konají jedním nebo více z těchto způsobů:

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,

b) sběracími listinami,

c) pokladničkami,

d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,

e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,

 f) dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení,

g) složením hotovosti do pokladny právnickou osobou.

Právnická osoba pořádající sbírku je povinna Městu Moravská Třebová:

 1) u sběracích listin - před zahájením sbírky předložit sběrací listiny mající zákonem předepsané náležitosti se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí; zároveň předložit k nahlédnutí originál nebo kopii osvědčení. O ověřeném počtu sběracích listin vydá město Moravská Třebová potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

2) u pokladniček - musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení a dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto zabezpečené pokladničky Město Moravská Třebová zapečetí. Otevření pokladničky (pokladniček) musí právnická osoba Městu Moravská Třebová oznámit předem, s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny. Otevření pokladničky (pokladniček) musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec města. O zapečetění či rozpečetění pokladničky (pokladniček), včetně informací o jejím (jejich) obsahu sepíše Město Moravská Třebová zápis.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámením o konání sbírky a předložením osvědčení příslušného krajského úřadu.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Právnická osoba pořádající sbírku je povinna Městu Moravská Třebová:

 1) u sběracích listin - před zahájením sbírky předložit sběrací listiny mající zákonem předepsané náležitosti se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí; zároveň předložit k nahlédnutí originál nebo kopii osvědčení. O ověřeném počtu sběracích listin vydá město Moravská Třebová potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

2) u pokladniček - musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení a dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto zabezpečené pokladničky Město Moravská Třebová zapečetí. Otevření pokladničky (pokladniček) musí právnická osoba Městu Moravská Třebová oznámit předem, s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny. Otevření pokladničky (pokladniček) musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec města. O zapečetění či rozpečetění pokladničky (pokladniček), včetně informací o jejím (jejich) obsahu sepíše Město Moravská Třebová zápis. 

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020