Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 962

Poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová

Zastupitelstvo města Moravská Třebová vyhlašuje poskytnutí stipendia vždy v jednom roce pro tři studenty vysokých škol v prezenční formě bakalářského nebo magisterského studia jakékoliv vysoké školy v České republice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněn jednat je student, který je přijat nebo již studuje na vysoké škole v České republice a nejméně jeden rok před podáním žádosti má trvalé bydliště v Moravské Třebové.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky jsou stanoveny ve Vnitřním předpise č. 4/2019, článek 2. Student musí nejméně jeden rok před podáním žádosti mít trvalé bydliště v Moravské Třebové a doloží požadované přílohy: 

- příjem rodiny včetně dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, 

- ověřený celkový průměr za 4 roky středoškolského studia (pouze závěrečná vysvědčení, ověřuje škola v katalogu známek), 

- maturitní vysvědčení popř. doklad o ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom vč. dodatku k diplomu), 

- doklad o přijetí na vysokou školu.Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost včetně příloh musí být podána na Odboru finančním Městského úřadu Moravská Třebová v termínu od 1. 8. do 15. 8. příslušného roku.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Odbor finanční, budova TGM, dveře č. 036. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel o poskytnutí stipendia musí doložit následující doklady:

- občanský průkaz,

- ověřený celkový průměr za 4 roky středoškolského studia (pouze závěrečná vysvědčení, ověřuje škola v katalogu známek)

- maturitní vysvědčení nebo doklad o ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom včetně přílohy diplomu)

- doklad o přijetí na vysokou školu,

- potvrzení o výši příjmů jednotlivých společně posuzovaných osob

Správní a jiné poplatky:

Podání žádosti o stipendium je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

O přidělení stipendia rozhoduje Zastupitelstvo města Moravská Třebová ve lhůtě nejpozději do 31. 10. daného roku.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Komise ve složení:
  - starosta města Moravská Třebová,
  - pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Moravská Třebová
  - vedoucí Odboru finančního města Moravská Třebová
  Rada města Moravská Třebová
  Zastupitelstvo města Moravská Třebová

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě poskytnutí stipendia je student povinen dokládat potvrzení o studiu na vysoké škole vždy do 15. 10. a do 28. 2. příslušného akademického roku pracovníku Odboru finančního Městského úřadu Moravská Třebová.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Osobní jednání o poskytnutí stipendia je doporučeno.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Poskytování stipendií je v souladu s Vnitřním předpisem č. 4/2019 program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

V případě, že student nepředloží potvrzení o studiu v daných lhůtách, bude mu poskytování stipendia ukončeno.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ivana Müllerová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 5.11.2020

Datum poslední aktualizace: 28.6.2022