Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obnova kulturní památky

oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Jinou úpravou kulturní památky se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, dále nástavba či přestavba.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

vlastník kulturní památky


Podmínky a postup řešení:

vlastník kulturní památky je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vlastník kulturní památky uvede v žádosti o vydání závazného stanoviska k její obnově, s výjimkou žádosti o restaurování, tyto údaje:

a) název a umístění památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,

b) popis současného stavu památky s uvedením závad,

c) předpokládaný rozsah obnovy – dokumentace obnovy v rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.,

d) investora obnovy (organizace nebo občan),

e) předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,

f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.


Žádost o restaurování musí obsahovat:

 a) název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,

 b) popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,

 c) navrhovaný způsob restaurátorského zásahu – záměr restaurování,

 d) investora (organizace nebo občan),

 e) předpokládané celkové náklady a termín provedení,

 f) předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.


 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dnem podání žádosti vlastníka kulturní památky.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, Olomoucká 2, odbor výstavby a územního plánování, pracovník odboru – Bc. Blanka Žouželková, tel. 461 353 020, email – bzouzelkova@mtrebova.cz, v úřední dny a hodiny.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklad osvědčující vlastnické právo k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí)

- dokumentace obnovy

- v případě zastupování písemnou plnou moc


Správní a jiné poplatky:

Nejsou

Lhůty pro vyřízení:

30 dní, ve složitých případech 60 dní

 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • spoluvlastníci kulturní památky

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

žádné jiné než výše uvedené.

 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

  Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

  Vyhláška KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje (tato vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 1990)

  Výnos ministerstva kultury ČSR č.j. 13 603/80-VI/1 ze dne 1.10.1980, kterým byla vyhlášena městská památková rezervace Moravská Třebová.
  Rozhodnutí ONV ve Svitavách ze dne 11.6.1987, o určení ochranného pásma městské památkové rezervace Moravská Třebová.

Datum poslední aktualizace: 4.9.2020