Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obnova nemovitosti v ochranném pásmu městské památkové rezervace

stavba, změna stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti

Podmínky a postup řešení:

Vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti v ochranném pásmu je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě, že obnova nemovitosti zasahuje do vnějšího vzhledu.

Vlastník nemovitosti v ochranném pásmu uvede v žádosti o vydání závazného stanoviska k její obnově tyto údaje:

a) název a umístění nemovitosti,

b) předpokládaný rozsah obnovy – dokumentace obnovy v rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dnem podání žádosti vlastníka, správce nebo uživatele nemovitosti v ochranném pásmu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Moravská Třebová, Olomoucká 2, odbor výstavby a územního plánování, pracovník odboru – Bc. Blanka Žouželková, tel. 461 353 020, email – bzouzelkova@mtrebova.cz, v úřední dny a hodiny.

Správní a jiné poplatky:

Nejsou

Lhůty pro vyřízení:

30 dní, ve složitých případech 60 dní

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • spoluvlastníci nemovitosti

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

žádné jiné než výše uvedené.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
    Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
    Rozhodnutí ONV ve Svitavách ze dne 11.6.1987, o určení ochranného pásma městské památkové rezervace Moravská Třebová.

Další informace:

  • nejsou

Datum poslední aktualizace: 4.9.2020