Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavření manželství

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Fotogalerie: Obřadní síň na radnici města 

Podmínky a postup řešení:

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města Moravská Třebová nebo
 • starostou, místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. 

Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší šesti měsíců ke dni uzavření manželství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavte se na příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu chcete uzavřít manželství. 


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Oddělení správní - matriční úřad
  tel. 461 353 135

  pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu. Tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo partnerství; v případě rozvodu v cizině bližší informace obdržíte na matričním úřadu
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let)

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců ke dni sňatku.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.


Formuláře:

 • Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.
  Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.
  Církevní sňatek:
  Pro písemnou žádost o vydání osvědčení není formulář stanoven.
  Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.
  Osvědčení vydané matrikou na předepsaném formuláři předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství (obřad).

Správní a jiné poplatky:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Poplatky se platí v hotovosti.


Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. 


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po uzavření manželství je vydán manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

V případě církevního sňatku orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu. 


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020