Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rozvedený(á) manžel(ka), který(á) při uzavření manželství přijal(a) příjmení druhého manžela(ky) 

Podmínky a postup řešení:

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud občan tuto lhůtu zmešká, může požádat o povolení změny příjmení za správní poplatek 100,- Kč. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemného oznámení. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Oddělení správní - matriční úřad
  tel. 461 353 135

  pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Pokud je předloženo pravomocné rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu manželství, je-li alespoň jeden z účastníků občanem ČR, je v České republice uznáváno na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Cizozemské doklady musí mít náležitosti veřejné listiny a musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

 • Do šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu zdarma
 • Po šesti měsících 100,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

 • žadatel – do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu
 • matriční úřad, u kterého bylo oznámení učiněno – vydává ihned žadateli potvrzení o přijetí oznámení

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Požádat o vydání nového občanského průkazu, popřípadě dalších osobních dokladů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020