Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce dávky důchodového pojištění nemůže svoji dávku přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu. Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, který jej přebírá a hopodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.
Žadatel může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat (ze zdravotních důvodů).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnět k ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění může podat osoba, která je ochotná a způsobilá vykonávat funkci zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. V odůvodněných případech může být ustanovena zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění také právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný. Řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je zahájeno z moci úřední. Pro obec Moravská Třebová vyřizuje agendu Městský úřad Moravská Třebová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálních služeb a pomoci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan ( tj.potencionální zvláštní příjemce) učiní na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociálních služeb a pomoci písemné podání, v němž odůvodní potřebu ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a předloží potřebné doklady ( OP žadatele, OP oprávněného příjemce důchodu, lékařské potvrzení o zdravotním stavu a schopnosti, popř. neschopnosti podpisu oprávněného, doklad o skutečnosti, že je oprávněnému příjemci vyplácena dávka důchodového pojištění. Pokud oprávněný není schopen podpisu, ustanoví mu správní orgán opatrovníka pro řízení z důvodu hájení práv oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálních služeb a pomoci.
  úřední dny: pondělí 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
  středa 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel (tj. potencionální zvláštní příjemce) předloží osobně svůj občanský průkaz, občanský průkaz oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění, výměr důchodu oprávněného a potvrzení lékaře, že oprávněný není schopen osobně přebírat svůj důchod. Obecní úřad zahájí řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Pravomocné rozhodnutí zasílá na Českou správu sociálního zabezpečení do Prahy.

Formuláře:

 • Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta v rámci správního řízení 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Česká správa sociálního zabezpečení, kam je zasíláno pravomocné rozhodnutí vydané obecním úřadem.
  Opatrovník pro řízení, v případě, kdy příjemce dávky důchodového pojištění není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen podpisu.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Umožnit provedení sociálního šetření pracovníkem Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a na základě výzvy osvědčit skutečnosti, jak je s dávkou důchodového pojištění oprávněného příjemce nakládáno.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • lsedlakova@mtrebova.cz
  mpalenikova@mtrebova.cz
  avaclavkova@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Datum poslední aktualizace: 14.7.2022