Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ztráty a nálezy

Jedná se o nález ztracené věci. Předání vlastníkovi, nebo na Městský úřad. Nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Povinností nálezce je vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil, pokud lze poznat, komu má být věc vrácena. V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení. Nálezce je povinen naleznou věc bezodkladně oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena. Od tohoto okamžiku začínají běžet lhůty pro nabytí vlastnictví nálezci nebo obci. Nálezce má tak nárok na desetinu nálezného z ceny nalezené věci, a to pouze v případě, odevzdá-li věc do 3 dnů od nálezu. Pokud se nálezce rozhodne, že vlastníka za účelem odevzdání nalezené věci vyhledat nechce, má možnost nalezenou věc odevzdat v budově městského úřadu na ul. Olomoucká č. o. 2.
Občanům doporučujeme, aby sledovali úřední desku, umístěnou před budovou radnice na ulici nám. T. G. Masaryka č.o. 29, či elektronickou úřední desku, umístěnou na webových stránkách města. Na úřední desce je pravidelně zveřejňován seznam ztrát a nálezů, které má městský úřad v úschově. Po půl roce zveřejnění je každá věc z úřední desky sejmuta.

Obec vyhlásí nález na webových stránkách města https://www.moravskatrebova.cz/cs/uredni-deska-4.htmlKde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Občanské informační centrum
  tel. 461 353 111

  pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
  pátek 8:00 - 14:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Majitelé ztracených věcí se je mohou vyzvednout po jejich podrobném popisu a předložení dokladu totožnosti. 

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků 

Lhůty pro vyřízení:

 • Ztráty a nálezy se vyřizují na počkání.
 • Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena zpravidla do tří dnů.
 • Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, která byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
 • Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
 • Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo po jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 89/2012, nového občanského zákoníku

Datum poslední aktualizace: 16.9.2020