Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat za právnickou osobu). Případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Podmínky a postup řešení:

Dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.

Informace vedené v neveřejné části živnostenského rejstříku lze poskytnou pouze osobě, která prokáže právní zájem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání výpisu z živnostenského rejstříku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osobní identifikační doklady.

Dostatečné informace o subjektu, na který je výpis žádán.

V případě žádosti na informace vedené v neveřejné části živnostenského rejstříku, doklady k prokázání právního zájmu.

Žádá-li zástupce žadatele, musí mít písemnou plnou moc.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

20,-- Kč za každou i započatou stránku ( pol. 24 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Při nahlédnutí do živnostenského rejstříku - 20,-- Kč za každý subjekt.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v kanceláři odboru Obecní živnostenský úřad Moravská Třebová.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Adresa pro elektronické podání s uznávaným elektronickým podpisem - posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 27.7.2020