Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

k. Výměna registrační značky

Výměna registrační značky v případech ztráty, zničení nebo odcizení (nejedná se značku na přání).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o výměnu tabulky s registrační značkou, musí být předložena písemná plná moc.


Podmínky a postup řešení:

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny.


K žádosti se přiloží:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • tabulky s registrační značkou, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizenyRegistrační značka ztracená, odcizená

Při splnění požadovaných podmínek žadatel obdrží tabulky (v odpovídajícím počtu dle druhu vozidla) s přidělenou novou registrační značkou (tj. nelze vydat nové tabulky s původní přidělenou registrační značkou). O výměně registrační značky je proveden úřední záznam v osvědčení o registraci část I. a část II.


Registrační značka poškozená

Při splnění požadovaných podmínek žadatel obdrží tabulky (v odpovídajícím počtu dle druhu vozidla) s přidělenou novou registrační značkou nebo lze požádat o výrobu tabulky s původní registrační značkou, ale pouze v případě, že poškozená tabulka je odevzdána na odboru dopravy. Tabulka s registrační značkou je dodána do 15 dní od podání žádosti. O výměně registrační značky nebo přidělení stávající je proveden úřední záznam v osvědčení o registraci část I. a část II.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • zbývající tabulky s registrační značkou, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České Republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České Republiky


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

vydání tabulky registrační značky 200 Kč 
zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel 50 Kč
vydání tabulky reg.značky s reg.značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou600 Kč


Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.


Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla bezodkladně, ale v zákonné lhůtě 30 dní. Při objednání náhradní tabulky s registrační značkou do 15 dní.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek dle § 83 odstavec 1 písmena k) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odstavec 1 písmena c) zákona provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Správní delikt dle § 83a odstavec 1 písmena c) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odstavec 1 písmena c) zákona provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu. Za správní delikt lze uložit sankci do 50 000 Kč.


Informace z jiných zdrojů:

 • Informace lze čerpat ze stránek Ministerstva dopravy České Republiky; sekce silniční doprava.
  www.mdcr.cz

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020