Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

i. Registrační značka na přání

Na základě žádosti provozovatele, vlastníka lze za splnění zákonných podmínek vyrobit registrační značku na přání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o přidělení registrační značky na přání, musí být předložena písemná plná moc.


Podmínky a postup řešení:

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic. Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není ještě zapsáno v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.


Obecní úřad obce s rozšířenou působností reg. značku přidělí, pokud:

a) neobsahují hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,

b) stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená,

c) splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.


Požadavky na formu a strukturu:

 • libovolná kombinace číslic a písmen, nebo pouze číslice
 • písmena bez diakritiky
 • nelze použít písmena: G, CH, O, Q, W
 • počet znaků 5 (rozměr tabulky 80 x 110 mm, tj. moped) - počet znaků 7 (rozměr tabulky 200 x 116 mm, tj. motocykl) - počet znaků 8 (všechny ostatní rozměry tabulek registrační značky)

Tabulky s přidělenou registrační značkou vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním této značky odevzdá žadatel tabulky s přidělenou předchozí registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje reg. značku na přání, pokud splňuje podmínky a pro žadatele již není rezervována jiná reg. značka na přání. Tato rezervace je možná na dobu 6 měsíců od podání žádosti. Pokud do této lhůty není podána žádost o přidělení dané značky, rezervace zaniká.

Současně s podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádosti o vyřazení vozidla z provozu, žádosti o zápis zániku vozidla nebo žádosti o přidělení značky pro vývoz do jiného státu, může osoba, která je v registru zapsána jako vlastník vozidla, které byla k tomuto silničnímu vozidlu přidělena registrační značka na přání a která převedla vlastnictví tohoto vozidla na jinou osobu požádat o:

 • přidělení této registrační značky na přání k jinému silničnímu vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem, a které je zapsáno v registru silničních vozidel nebo o jehož zápis žádá, nebo
 • rezervaci této registrační značky na přání na dobu 6 měsíce ode dne podání žádosti (spolu se žádostí odevzdá žadatel k úschově tabulky s přidělenou registrační značkou)


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České Republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České Republiky

Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou"; lze získat na odboru dopravy.

Správní a jiné poplatky:

vydání tabulky registrační značky na přání 5 000 Kč 
rezervace reg. značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele300 Kč
rezervace reg. značky na přání v ostatních případech500 Kč


Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.

Lhůty pro vyřízení:

Posouzení vyhovujícího znění požadované kombinace znaků v zákonné lhůtě 30 dní.

V případě vyhovujícího znění do 15 dní od zadání reg.značky na přání do výroby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020