Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení

K výdeji dat z registru řidičů je příslušný jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, úřad je oprávněn je poskytnout fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Jakákoliv fyzická osoba.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče, musí být předložena písemná plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.


Podmínky a postup řešení:

Osobně se dostavit s potřebnými doklady (viz níže) na Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, registr řidičů a podat žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení.

Pro podání žádosti není stanovena místní příslušnost, lze ji podat na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením platného dokladu totožnosti a tiskopisu žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Tiskopis: "Žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení" získáte přímo na přepážce registru řidičů, popřípadě lze vytisknout z přiloženého tiskopisu.

K žádosti přiložíte:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • zplnomocnění při zastupování (plná moc úředně ověřená)
 • doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, není-li žadatel státním občanem České republiky


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 15 Kč + 5 Kč za další započatou stránku.

Tento poplatek je vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.


Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny podmínky žádosti, vydá se žadateli výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení na počkání.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 119-121)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a předpisů

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020