Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče v systému Digitální tachograf a její převzetí

Záznamové zařízení systému Digitální tachograf (dále jen DT) umístěné ve vozidlech je určeno k záznamu doby řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku řidičů a provozního režimu nákladních vozidel a jízdních souprav nad 3,5 t a autobusů pro přepravu více než 9 osob. Záznamové zařízení systému DT je elektronické zařízení umístěné v kabině vozidla, k němuž mají přístup pověřené osoby vybavené pro jeho ovládání paměťovými kartami.
Řidič používá zařízení DT k záznamu parametrů svého pracovního výkonu a povinného odpočinku a aktivuje příslušné funkce záznamového zařízení pomocí paměťové karty řidiče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání paměťové karty řidiče je oprávněna podat fyzická osoba:

 1. Občan ČR s trvalým pobytem na území ČR, který je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR pro některou ze skupin vozidel řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E.
 2. Cizinec - občan EU, který má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt a je držitelem platného řidičského průkazu vydaného Českou republikou nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin vozidel řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, popřípadě pro skupinu uznávanou jako rovnocennou.
 3. Cizinec - občan třetí země, který má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt a je držitelem platného řidičského průkazu vydaného v ČR nebo v jiném členském státě EU pro skupiny vozidel B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E.

Podmínky a postup řešení:

O vydání karty řidiče mohou požádat řidiči, kteří hodlají řídit vozidlo podléhající Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4.února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě. Jedná se o řidiče, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro skupiny vozidel B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E.

V odůvodněných případech je možné vydání paměťové karty řidiče i pro řidiče, který je pouze držitelem řidičského oprávnění skupiny vozidel B (tj. není způsobilý k řízení vozidel podléhající Nařízení). A to pouze v případě, že žadatel hodlá řídit vozidlo do 3 500 kg, které je vybaveno záznamovým zařízením.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně se dostavit s potřebnými doklady (viz níže) na Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, registr řidičů a podat žádost o vydání paměťové karty řidiče.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Formulář: "Žádost o vydání paměťové karty řidiče" získáte přímo na přepážce registru řidičů, popřípadě lze vytisknout z přiloženého tiskopisu.

K žádosti přiložíte:

 1. platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 2. platný řidičský průkaz žadatele
 3. správní poplatek
 4. cizinci musí doložit, že mají na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt - obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce.

Řidič, který žádá o obnovení paměťové karty řidiče (končí platnost karty), musí svou žádost podat nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti karty řidiče, nejdříve však 2 měsíce před vypršením platnosti karty řidiče.


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 700,-.

Tento poplatek je vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.


Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny podmínky pro vydání paměťové karty řidiče, vydá se žadateli (po předložení dokladu totožnosti) paměťová karta řidiče do 15 kalendářních dnů ode dne podání žádosti opět u přepážky č. 3 - registr řidičů.

V případě reklamace již vydané paměťové karty řidiče činí lhůta vyřízení  oprávněné reklamace do 5 pracovních dnů.

Případ ztráty, odcizení, poškození nebo nesprávné funkce karty:

Pokud se stane, že je karta řidiče poškozena nebo nefunguje správně, je držitel povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, ji odevzdat a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty řidiče. Úřad vydá novou kartu řidiče do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Při ztrátě nebo odcizení, je držitel povinen do 7 dnů požádat o vydání nové karty řidiče a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu, kde ke krádeži došlo (např. místní policie), nebo čestným prohlášením o ztrátě.


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Paměťová karta řidiče se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno na paměťové kartě řidiče. Proto si prosím nejdříve ověřte, zda je Váš řidičský průkaz platný (zda nepodléhá výměně z důvodu neplatnosti, brzkého ukončení platnosti nebo z důvodu změny pobytu či jiných změn údajů). V těchto případech lze podat žádost o vydání paměťové karty řidiče se žádostí o vydání nového řidičského průkazu souběžně.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Postup přijetí a dalšího zpracování žádosti o vydání paměťové karty řidiče se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na silničních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o zajištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákonem č. 111/1999 Sb. o silniční dopravě a zákonem č. 500/2001 Sb., správní řád.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a předpisů

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020