Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů, kácení dřevin. Závazné stanovisko je rovněž nezbytné k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o závazné stanovisko podává ten, kdo provedení zásahu do VKP zamýšlí (např. stavebník - vlastník pozemku, investor stavby) nebo osoba k tomu zmocněná.

 

Podmínky a postup řešení:

Významné krajinné prvky (dále jen „VKP“) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability jako lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (VKP ze zákona). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody dle § 6 zákona č. 114/92 Sb. jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (registrované VKP). VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů, kácení dřevin. Závazné stanovisko je rovněž nezbytné k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest.

Při posuzování záměru může orgán ochrany přírody zjistit, že záměrem mohou být dotčeny další zájmy chráněné výše uvedeným zákonem (např. krajinný ráz, dřeviny rostoucí mimo les, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů aj.). V této souvislosti doporučí žadateli další postup, např. jej odkáže na příslušný správní orgán.Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a zamýšlený zásah (popis zásahu, zákres do katastrální mapy nebo situační výkres).

V případě staveb je vhodné doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se k zásahu vztahuje.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Parcelní číslo (čísla), katastrální území, situační plánek k lokalizaci dotčeného pozemku (např. snímek z katastru nemovitostí, geometrický plán), zdůvodnění žádosti, specifikace záměru, zakreslení záměru v přiložené situaci, případně projektovou dokumentaci.

 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení:

Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti dostačující k posouzení věci.


Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Obec dle územního obvodu, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody. Účastníky řízení se v zákonem stanovených případech mohou stát i Občanská sdružení, která se v zákonných lhůtách do řízení přihlásí.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Před vydáním souhlasu je třeba provést místní šetření na místě samém pro zjištění skutečného stavu VKP.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021