Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv, kdo chce jako stavebník vybudovat studnu pro svoji potřebu (potřebu jedné domácnosti) a má vyřízený územní souhlas stavebního úřadu.

Podmínky a postup řešení:

1. Zažádat si o vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová - odboru životního prostředí k záměru. Tento krok není povinný. Stavebník tímto s předstihem a bez vynaložení finančních nákladů zjistí případné omezující podmínky pro jeho záměr.

2. Na místně příslušném obecném stavebním úřadě (Moravská Třebová nebo Jevíčko) se informovat o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu na stavbu studny. V případě obecného stavebního úřadu Moravská Třebová lze tyto informace získat prostřednictvím popisu příslušné životní situace.

3. Nechat si zpracovat od autorizované osoby projektovou dokumentaci stavby studny a zajistit veškeré povinné doklady (viz níže).

4. Zažádat na obecném stavebním úřadě o vydání územního souhlasu (postačí pouze v případě studny umisťované v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru) nebo územního rozhodnutí (ve všech ostatních případech).

5. Po vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí podat na Městském úřadě Moravská Třebová žádost o povolení k odběru podzemních vod a o vydání stavebního povolení na studnu včetně všech povinných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat na Městském úřadě Moravská Třebová žádost o povolení k odběru podzemních vod a o vydání stavebního povolení na studnu včetně všech povinných náležitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, Olomoucká 2, kanc. č. 216, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, popřípadě po předchozí domluvě i v jiné pracovní dny.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady jsou uvedeny v § 11f odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů

Žadatel předkládá k žádosti:
 
a) situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,
c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne podle § 9 odst. 1 vodního zákona jinak, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,
3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,
4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
5. návrh podmínek, za kterých může být povolení k odběru podzemních vod vydáno, pokud může tento odběr mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,
6. návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud odběr může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,

d) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),
e) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle jiného právního předpisu (územní rozhodnutí nebo územní souhlas, doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, plán kontrolních prohlídek stavby),
f) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
g) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 bod 1 písm. g) činí 300 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Podle § 115 odst. 11 vodního zákona rozhodne vodoprávní úřad nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • V řízení o povolení k odběru podzemních vod:
 • Obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud vodní zákon nestanoví jinak.
 • Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15 a řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6
 • V řízení o vydání stavebního povolení ke studni:
 • Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
 • Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena.
 • Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno.
 • Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
 • Osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí
 • Dotčené orgány ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dle konkrétní stavby např. Městský úřad Moravská Třebová - orgán odpadového hospodářství, Hasičský záchranný sbor apod.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti po vás jako po žadateli požadovány nejsou.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová - vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 116 odst. 1 vodního zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami. Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 178 odst. 2 stavebního zákona: Fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 108 stavebního zákona provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora. Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Datum poslední aktualizace: 12.4.2021