Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1461

Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 vodního zákona

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv, kdo chce získat stavební povolení k vodnímu dílu.

Podmínky a postup řešení:

Je třeba podat na Městský úřad Moravská Třebová řádně vyplněnou žádost včetně všech povinných příloh - viz níže.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o stavební povolení na příslušném formuláři z Přílohy č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla
a) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu;3)
b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a která dále obsahuje
1. výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,
2. údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (Qm-denní, Qn-leté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
3. číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod,
c) povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení;
d) stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací, včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků;
e) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem;
f) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4),
g) posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství 5) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání stavebního povolení

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.
  Účastníkem stavebního řízení je dále
  a) stavebník,
  b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
  c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
  d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
  e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
  f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Před zahájením stavebního řízení žadatel požádá o koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7 stavebního zákona – vyřizuje Ing. V. Čechal.  Nevztahuje se na stavby studen, pakliže jejich realizací nebudou dotčeny zájmy chráněné zvláštními předpisy (zákon č. 289/1995 Sb.,  o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů), apod.)

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Další informace:

 • Upozorňujeme, že bezodtoké jímky na splaškové odpadní vody nejsou vodními díly podle vodního zákona.
  Dále upozorňujeme, že stavebnímu (event. společnému) povolení podle vodního zákona podléhají pouze prefabrikované prvky pro vsakování dešťových vod.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Klára Donátová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 12.4.2021

Datum poslední aktualizace: 12.4.2021