Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo požaduje vyjádření vodoprávního úřadu k zamýšlenému záměru, pakliže tento záměr může ovlivnit vodní poměry.

Podmínky a postup řešení:

Je třeba podat na Městský úřad Moravská Třebová řádně vyplněnou žádost včetně všech povinných příloh - viz níže.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vyjádření na příslušném formuláři.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,

b) situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,

c) stanovisko správce povodí k předkládanému záměru,

d) dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v Příloze č. 13 vyhlášky č. 183/2018 Sb. 

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

30 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádní další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Datum poslední aktualizace: 12.4.2021