Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury (kolaudují se vodovody/kanalizace),
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (kolaudují se např. stavby vodních nádrží, zpravidla se nekolaudují dČOV a studny – vyžadují ovšem ohlášení dokončení a užívání stavby),
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

(2) Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv, kdo chce získat kolaudační souhlas k užívání povoleného vodního díla.

Podmínky a postup řešení:

Je třeba podat na Městský úřad Moravská Třebová řádně vyplněnou žádost včetně všech povinných příloh - viz níže.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na příslušném formuláři.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

(1) Žadatel předkládá k žádosti kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem

a) doklady, které se připojují k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu,

b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

c) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), s výjimkou staveb uvedených v § 7a,

d) doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč

Poplatek vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby pouze tehdy, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

Lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad projedná nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace uvedené v § 118 odst. 7.
 
 Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Je po Vás požadována účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 122.

Datum poslední aktualizace: 12.4.2021