Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna

Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a zakázat nebo omezit na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností. Vlastníci pozemků a staveb v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim uvedeným zákazem nebo omezením vznikne.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv, kdo chce stanovit ochranné pásmo vodního díla.

Podmínky a postup řešení:

Je třeba podat na Městský úřad Moravská Třebová řádně vyplněnou žádost včetně všech povinných příloh - viz níže.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu na příslušném formuláři.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení ochranného pásma vodního díla

a) situaci širších vztahů navrhovaného ochranného pásma a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,

b) kopii katastrální mapy se zobrazením průběhu hranice ochranného pásma mapovou značkou podle zvláštního právního předpisu,

c) záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,

d) seznam nemovitostí podle obcí a katastrálních území s uvedením parcelních čísel, na kterých je navrhováno ochranné pásmo,

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,

f) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud ochranné pásmo souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným ke stanovení ochranného pásma; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

g) stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma,

h) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stanovení ochranného pásma týká tohoto vodního toku,

i) výčet a druh chráněných území stanovených podle zvláštních právních předpisů, ve kterých se navrhované ochranné pásmo nachází,

j) projektovou dokumentaci ochranného pásma zpracovanou oprávněnou osobou, která musí obsahovat také návrh zákazu nebo omezení umísťování a provádění některých staveb nebo činností,

k) doklad prokazující vlastnické právo k vodnímu dílu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu ochranného pásma podle povahy změny doklady podle odstavce 1.
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 22.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Zákonné lhůty stanoveny nejsou, vodoprávní úřad by měl postupovat bez zbytečného odkladu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud zákon nestanoví jinak.
    Vlastníci pozemků v ochranném pásmu.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účast na projednání návrhu opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 58, odst. 3).

Datum poslední aktualizace: 12.4.2021