Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Společné povolení podle § 94j stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vodoprávní úřad přijímá žádost o společné povolení zpravidla v případě, kdy žadatel požaduje povolení záměru v územním a stavebním řízení. Společné povolení se tak týká stavby studen, dále domovních čistíren odpadních vod a septiků se zemním filtrem, které nesplňují podmínky pro vydání společného souhlasu podle § 96a odst. 1 stavebního zákona a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., dále staveb vodovodů a kanalizací (s výjimkou přeložek), malých vodních nádrží, apod.
Vodní dílo lze povolit ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.

Pokud realizací a užíváním vodního díla dojde k nakládání s vodami, žadatel k žádosti o společné povolení přiloží příslušnou žádost a její přílohy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo požaduje vydání společného územního a stavebního povolení ("společného povolení") pro některou z výše uvedených staveb.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel nejprve shromáždí všechny potřebné podklady pro vydání společného povolení, a až následně podá na vodoprávní úřad žádost. Pakliže je podání úplné, vodoprávní úřad oznámí zahájení řízení a po uplynutí zákonných lhůt vydá rozhodnutí o společném povolení. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o společné povolení vodního díla na příslušném formuláři dle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Pakliže užíváním vodního díla dochází nakládání s vodami, přiloží žadatel k žádosti o společné povolení taktéž příslušný formulář nakládání s vodami. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 1. Vyplněná žádost o společné povolení, případně žádost o povolení k nakládání s vodami.
 2. Projektová dokumentace k záměru, 3 paré, pakliže je žadatelem obec pouze 2 paré.
 3. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace.   
 4. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová. 
 5. Plná moc v případě zastupování.
 6. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a. s.,  ČEZ ITC Services, a. s.,  Telco Pro Services, a. s., CETIN, a. s., GasNet, s. r. o. - GridServices, s. r. o., VHOS, a. s., technická infrastruktura obce - veřejné osvětlení apod.).
 7. Další stanoviska a vyjádření dle charakteru žádosti: Obvodní báňský úřad, Oddělení integrované prevence KrÚ Pk, Silniční správní úřad, Správa a údržba silnic,  Hasičský záchranný sbor Pk,  Krajská hygienická stanice Pk, apod.)
 8. Stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s. p. nebo příslušného správce vodního toku (Povodí Moravy, s. p. nebo Lesy ČR, s. p.), je-li záměrem dotčen.
 9. Při nakládání s podzemními vodami: 
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa), pokud se jedná o vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních nebo odběr podzemních vod.
 • Vyjádření správce povodí v případě  vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních.
 • Při nakládání s povrchovými vodami: 
  • Vyjádření správce toku a správce povodí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových nebo v případě akumulace povrchových vod.
 • Údaje o místu nakládání s vodami: název obce, název katastrálního území, parcelní číslo podle pozemku katastru nemovitostí, orientační určení polohy – souřadnice X, Y.
 • Formuláře:

  Správní a jiné poplatky:

  Správní poplatek se vyměřuje dle položek 17 a 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč pro společné povolení dČOV nebo studny.
  Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč pro společné povolení vodovodu nebo kanalizace.
  Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích jako součet položky 18 odst. 1 písm. h) a položky 17 odst. 1 písm. e), s přihlédnutím k poznámce v bodě 7 ve výši 3500 Kč. pro společné povolení vodovodu nebo kanalizace včetně přípojek.
  Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 zákona o správních poplatcích ve výši 1000 Kč pro společné povolení vodní nádrže. 

  Lhůty pro vyřízení:

  V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak.
   Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.
   Účastníkem stavebního řízení je dále
   a) stavebník,
   b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
   c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
   d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
   e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
   f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Před zahájením stavebního řízení žadatel požádá o koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7 stavebního zákona – vyřizuje Ing. V. Čechal.  Nevztahuje se na stavby studen, pakliže jejich realizací nebudou dotčeny zájmy chráněné zvláštními předpisy (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů), apod.).

  Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon.
   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
   Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

  Datum poslední aktualizace: 12.4.2021