Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sdělení vodoprávního úřadu dle § 154 správního řádu

Sdělení se vydává pro účely:
a) potvrzení souladu povodňového plánu obce nebo podniku s povodňovým plánem ORP nebo Města,
b) potvrzení zda se nemovitost ne/nachází v záplavovém území/ OPVZ,
c) stanovisko k dotačním titulům, apod.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Je třeba podat žádost včetně jejích příloh na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti žadatel předloží doklady dle charakteru žádosti (situační výkres s vyznačeným záměrem, povodňový plán, kopii rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, popis dotačního titulu, ap.)

Formuláře:

  • Formulář není – z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a o co se žádá.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

Datum poslední aktualizace: 12.4.2021