Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Společné oznámení záměru dČOV dle § 96a stavebního zákona a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vodoprávní úřad přijímá žádost o společné oznámení záměru zpravidla v případě, kdy žadatel požaduje územní souhlas ("umístění") a souhlas s ohlášením ("zjednodušené stavební povolení") pro záměr vybudování domovní čistírny odpadních vod (dČOV).
V tomto případě musí dČOV spadat pod klasifikaci výrobku označeného CE - čistírna musí být certifikovaná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod, a podle ČSN EN 12566-6: Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků. Účinnost čištění pro jednotlivé ukazatele znečištění musí být v tomto případě minimálně: CHSKCr 90 %, BSK5 95 %, Pcelk 40 % a Ncelk 50 %.

Nemá-li společné oznámení záměru předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že společné oznámení záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 2 písm. f), rozhodne usnesením o provedení společného územního a stavebního řízení. Právní mocí usnesení je zahájeno společné územní a stavební řízení. Společné oznámení záměru se považuje za žádost o vydání společného povolení.

Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se podle § 15a odst. 7 vodního zákona současně za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Podle § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona platí, že vlastník vodního díla je povinen provést poprvé nejpozději do 6 měsíců od jeho zprovoznění a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 30 pracovních dnů od provedení revize vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo požaduje vydání společného územního souhlasu a souhlasu s ohlášením ("společného souhlasu") pro certifikovanou domovní čistírnu odpadních vod do 50 EO. 

Podmínky a postup řešení:

Žadatel nejprve shromáždí všechny potřebné podklady pro vydání společného souhlasu, a až následně podá na vodoprávní úřad žádost. Pakliže je podání úplné, vodoprávní úřad do 30 dnů vydá společný souhlas. Podle § 96a odst. 6 stavebního zákona platí, že společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Je třeba podat na Městský úřad Moravská Třebová řádně vyplněnou žádost z Přílohy č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně všech povinných příloh.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 1. Vyplněná žádost o společný souhlas.
 2. Projektová dokumentace k záměru, 3 paré.
 3. Certifikát CE.
 4. Provozní řád.
 5. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace.   
 6. Souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu. 
 7. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová. 
 8. Plná moc v případě zastupování.
 9. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a. s., CETIN, a. s., GasNet, s. r. o. - GridServices, s. r. o., VHOS, a. s., technická infrastruktura obce - veřejné osvětlení apod.).
 10. Stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s. p.
 11. Způsob vypouštění odpadních vod: do kanalizace, do vod povrchových, do vod podzemních.
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa), pokud se jedná o vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních.
 • Vyjádření příslušného správce vodního toku (Povodí Moravy, s. p. nebo Lesy ČR, s. p.) v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových. 
 •  Údaje o místu vypouštění odpadních vod: název obce, název katastrálního území, parcelní číslo podle pozemku katastru nemovitostí, orientační určení polohy – souřadnice X, Y.
 • Formuláře:

  Správní a jiné poplatky:

  Správní poplatek se vyměřuje dle položek 17 a 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to dle položky 18 odst. 4 s přihlédnutím k pozn. č. 3 a 9 u položky 17. Za vydání společného souhlasu je vybírán poplatek ve výši 325,- Kč. 

  Lhůty pro vyřízení:

  Jsou-li podání úplná a je-li daný stavební záměr v souladu se zákonnými podmínkami, stavební úřad vydá společný souhlas do 30 dnů ode dne podání.

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak.
   Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.
   Účastníkem stavebního řízení je dále
   a) stavebník,
   b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
   c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
   d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
   e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
   f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Před zahájením stavebního řízení žadatel požádá o koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7 stavebního zákona – vyřizuje Ing. V. Čechal.

  Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon.
   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
   Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

  Datum poslední aktualizace: 12.4.2021