Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

m. Vývoz silničního vozidla do zahraničí (registrovaného v ČR)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo lze dle zákona odhlásit do jiného státu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o přidělení značek na vývoz do jiné země, musí být předložena písemná plná moc.

Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu; a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou v počtu odpovídající kategorii vozidla.

Platnost vydané registrační značky je stanovena maximálně na dobu 3 měsíců od data přidělení.


K žádosti se přiloží:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • všechny vydané tabulky s registrační značkou, které byly dosud přiděleny
 • protokol o evidenční kontrole (ne starší 30 dní)
 • identifikace osoby z jiné země (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu; název společnosti, IČO nebo jiné identifikační číslo z dané země, sídlo společnosti)


Při splnění požadovaných podmínek žadatel obdrží tabulky s registrační značkou pro vývoz v počtu dané kategorie, osvědčení o registraci část I. a část II. s vyznačeným záznamem osoby jiného státu. Tabulky s registrační značkou mají vyznačenou platnost, a to maximálně 3 měsíce od data přidělení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • všechny vydané tabulky s registrační značkou, které byly dosud přiděleny
 • protokol o evidenční kontrole
 • identifikace osoby z jiné země (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu; název společnosti, IČO nebo jiné identifikační číslo z dané země, sídlo společnosti)
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky 

Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz"; lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.
  ikona souboru (velikost: 630.84 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

vydání tabulky registrační značky

200 Kč

zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel

50 Kč


Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla bezodkladně, ale v zákonné lhůtě 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020