Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

j. Registrační značka na nosič kol

Na základě žádosti provozovatele, vlastníka lze vydat tabulku s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (např. nosič kol).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o přidělení registrační značky na nosné zařízení, musí být předložena písemná plná moc.


Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.

Tato tabulka musí být umístěna POUZE na nosném zařízení silničního vozidla, nelze-ji využít na označení vlastního vozidla.


K žádosti se přiloží:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla

Při splnění požadovaných podmínek žadatel obdrží tabulku s registrační značkou ve lhůtě 15 dní. O přidělení tabulky je proveden úřední záznam v osvědčení o registraci část II.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České Republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České Republiky


Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou"; lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.
  ikona souboru (velikost: 628.83 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

vydání tabulky registrační značky s reg. značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou 600 Kč 


Tento poplatek je vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.

Lhůty pro vyřízení:

Vydání tabulky s registrační značkou do 15 dní od podání žádosti.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020