Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

p. Výroba silničního vozidla

Výroba jednotlivého vozidla dle vlastní konstrukce. Jednotlivé případy je nutné řešit individuálně, po konzultaci s technikem registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o povolení výroby se sídlem společnosti nebo místem trvalého pobytu spadající pod příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, musí být předložena písemná plná moc.


Podmínky a postup řešení:

Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba dle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na němž byla vydáno rozhodnutí o schválení typu. O povolení výroby musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působnostní. Příslušným k vydání povolení je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Žádost o povolení výroby musí obsahovat:

 • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba
 • druh a kategorii silničního vozidla
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno
 • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu

Žádost musí být doložena těmito doklady:

 • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění
 • technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech
 • nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností
 • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce
 • osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo nebo technickým protokolem

Technickou způsobilost schvaluje obecní úřad, který vydal povolení k výrobě jednotlivého silničního vozidla. Obecní úřad rozhodne na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného vozidla s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem. Obecní úřad může uložit provedení zkoušek jednotlivě vyrobeného vozidla na náklady výrobce.

Technická způsobilost každého jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schvaluje samostatně. K žádosti o schválení musí být doložen technický protokol vydaný zkušební stanicí a protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek. Technickým protokolem se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby a splnění technických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem, protokolem o technické prohlídce se dokládá technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Technický protokol a protokol o technické prohlídce lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou.

Obecní úřad rozhodne nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.

Obecní úřad na žádost výrobce, vlastníka nebo provozovatele vydá seznam technických požadavků, podle kterých byla schválena technická způsobilost pro účely jeho prodeje, registrace nebo uvedení do provozu v jiném členském státu.


Obecní úřad v rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla uvede:

 • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba
 • druh a kategorii silničního vozidla
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno
 • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu

V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vydá obecní úřad technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, které nepodléhají registraci, vydá obecní úřad technické osvědčení silničního vozidla.Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti o povolení výroby osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka technik registru vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění
 • technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech
 • nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností
 • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce
 • osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo nebo technickým protokolem
 • doklad totožnosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla 2 000 Kč 


Tento poplatek je vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě do 60 dnů.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidla
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020