Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

d. Změna provozovatele nebo vlastníka silničního vozidla

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel; a zároveň musí být zapsána každá změna provozovatele nebo vlastníka vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru vozidel, musí být předložena písemná plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. 

Podmínky a postup řešení:

 1. Provozovatel silničního vozidla, pokud má osoba na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt o délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl; nebo má sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
 2. Musí být schválena technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
 3. Je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tohoto vozidla.
 4. Silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky.

Při splnění požadovaných podmínek žadatel o registraci vozidla obdrží:

 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz")
 • osvědčení o registraci část II.  ("velký technický průkaz")


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel. Předkládá se společná žádost dosavadního a nového provozovatele, vlastníka.

Žádost o zápis změny se podává do 10 pracovních dnů ode dne:

a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo

b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po předchozí dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla 
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • evidenční kontrola - protokol ze stanice STK, platnost 30 kalendářních dní
 • zelená karta (originál) vydaná dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky 
 • doklad o nabytí - a to v pouze v případě přechodu vlastnického práva (tj. nabytí v rámci soudního rozhodnutí v dědickém řízení; dále v rámci soudního rozhodnutí ve vypořádání společného jmění manželů; dále oznámením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci)


Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla", lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.
  ikona souboru (velikost: 640.71 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

motocykl do 50 cm3

300 Kč

motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem

500 Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700 Kč

Od poplatku za registraci motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za registraci všech vypsaných skupin vozidel jsou osvobozeni občané v rámci rozhodnutí soudu na základě dědického řízení nebo řízení o zániku společného jmění manželů.


U vozidel kategorie M1 (osobní automobily s nejvýše osmi místy k sezení kromě řidiče) a N1 (nákladní automobily s maximální hmotností do 3 500 kg) poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků je vybírán dle § 37e odstavec 3 zákona č. 185/2001 Sb.,  následovně:

 • stupeň plnění emisní úrovně EURO 3 a výše: bez poplatku 
 • stupeň plnění emisní úrovně EURO 2: 3 000 Kč
 • stupeň plnění emisní úrovně EURO 1: 5 000 Kč
 • bez plnění žádné emisní úrovně: 10 000 Kč

Problematika určení stupně plnění emisní normy je dána směrnicemi EHS/ES a tato oblast je velice široká. Pro konkrétní stanovení plnění normy doporučujeme individuální dotaz na pracovníka odboru dopravy.

Povinnost hrazení tohoto poplatku se vztahuje na úkon přeregistrace vozidla, a to v důsledku první možné přeregistrace po 01.01.2009. Tento poplatek je hrazen pouze jednou po tomto datu.

Od tohoto poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále žadatelé, u nichž při přeregistraci dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.


Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti nebo lze jej uhradit pomocí platebního terminálu.

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla bezodkladně, ale v zákonné lhůtě 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020