Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

e. Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo lze dle zákona vyřadit z provozu na určitou dobu, to znamená registrační značky jsou uloženy v tzv. depozitu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti, musí být předložena písemná plná moc.

Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu:

 1. na základě podané žádosti provozovatele, vlastníka vozidla nebo
 2. zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dní od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události nebo
 3. na základě podané žádosti provozovatele, vlastníka vozidla v případě, bylo-li vozidlo odcizeno

Provozovatel, vlastník odevzdá obecnímu úřadu osvědčení o registraci  část I. ("malý technický průkaz") a všechny vydané tabulky s registrační značkou, dále předloží osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.

V případě odcizení vozidla se předkládá policejní protokol; osvědčení o registraci část I., II. a tabulky s registrační značkou se přiloží, jsou-li k dispozici.

V případě, že zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je provozovatel povinnen do 10 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla odevzdat osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz"), všechny vydané tabulky s registrační značkou, dále předloží osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu 

Vlastník vyřazeného vozidla je povinen zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a dále neodstraňovat podstatné části vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem (VIN) a motor.

Vyřazení vozidla lze učinit na lhůtu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Trvá-li toto vyřazení déle, je vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a místo jeho využití. Oznámení se překládá úřadu, u kterého je vozidlo vyřazeno z provozu.


Při splnění požadovaných podmínek jsou tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") uloženy na místně příslušném úřadu. V osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") je proveden záznam o vyřazení vozidla.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17:00
  Úterý - pouze po předchozí dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • tabulky s registrační značkou - všechny vydané značky
 • policejní protokol - v případě odcizení vozidla
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky 

Formuláře:

 • Formulář "Žádost vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".
  ikona souboru (velikost: 652.3 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

Vyřazení vozidla z provozu  200 Kč
 

Vyřazení vozidla z provozu z důvodu odcizení vozidla není zpoplatněno.


Tento poplatek jsou vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, ale v zákonné lhůtě 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020