Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

g. Zánik silničního vozidla (trvalé vyřazení z provozu)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo musí být při ukončení své životnosti trvale vyřazeno z registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zánik silničního vozidla, musí být předložena písemná plná moc.

Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě:

 1. žádosti vlastníka vozidla, pokud silniční vozidlo
 • bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí
 • bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státe (země EU, dále Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko)
 • bylo zničeno
 • zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení
 • oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem dle zvláštního zákona předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků
 • Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků. Za zničení vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

  Vlastník vozidla požádá o zánik vozidla do 10 dnů ode dne, kdy došlo k uvedeným skutečnostem.


  K žádosti o zánik vozidla se přiloží:

  • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla, nebo
  • doklad potvrzující zničení silničného vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu
  • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") - nepřikládá se, pokud bylo zničeno spolu s vozidlem
  • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") - nepřikládá se, pokud bylo zničeno spolu s vozidlem
  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou - nepřikládají se, pokud byly zničeny spolu s vozidlem


  Při splnění požadovaných podmínek žadatel o zánik vozidla obdrží osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") s vyznačeným záznamem zániku vozidla.


  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.


  Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
   Úterý - pouze po dohodě
   Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
   Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla - je-li k dispozici
  • osvědčení o registraci část I.  ("malý technický průkaz") silničního vozidla - je-li k dispozici
  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou - jsou-li k dispozici
  • doklad o ekologické likvidaci vydaný provozovatelem zařízení ke sběru autovraků, nebo doklad o ekologické likvidaci vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, nebo
  • doklad potvrzující zničení silničního vozidla
  • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky

  Formuláře:

  • Formulář: "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla", lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.
   ikona souboru (velikost: 652.3 KB, typ: .pdf)

  Správní a jiné poplatky:

  Za provedení tohoto úkonu není vybírán správní poplatek.

  Lhůty pro vyřízení:

  Zpravidla bezodkladně, ale v zákonné lhůtě 30 dní.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků

  Datum poslední aktualizace: 27.11.2020